Helsinki, 15. joulukuuta 2021 - Koronapandemia on vauhdittanut digitalisoitumista ja innovaatiotoimintaa yritysten taloustoiminnoissa. Suomalaisyrityksissä erityisesti strategian ja vision rooli taloustoimintojen digitaalisen kehittämisen taustalla on korostunut viime vuosina. Tämä selviää konsulttiyhtiö BearingPointin uudesta CFO 4.0 -kyselystä, johon osallistui 256 talousjohtajaa Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta.

Digitalisointi mahdollistaa taloustoimintojen keskittymisen liiketoiminnan kannalta strategisiin tehtäviin rutiinityön sijaan. BearingPointin tutkimuksen mukaan yhä useampi yritys, 56% CFO 4.0 -kyselyn globaaleista vastaajista, keskittyy taloustoiminnoissaan liiketoimintaa tukevan analyysityön tekemiseen sen sijaan, että resursseja käytettäisiin rutiininomaiseen kirjanpidon ja raportoinnin työhön. Vastaava osuus oli 50% vuonna 2019.  

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään edistyksellisten teknologiaratkaisujen käyttöönotosta. Kyselyyn vastanneet suomalaisyritykset näkevät, etteivät hienostuneet työkalut ja sovellukset yksin takaa ketteryyttä ja digitalisoinnista saatavien hyötyjen toteutumista taloustoiminnoissa. Avainasemaan on noussut tarve selkeän strategian ja vision linkittämiseen osaksi talousfunktion digitaalisuuden kehittämistä.  

Tutkimuksemme osoittaa, kuinka koronakriisi on muuttanut talousjohtoa yrityksissä. Monissa organisaatioissa on esimerkiksi herätty tarkastelemaan, vastaavatko nykyiset järjestelmät talousfunktion digitalisaation tarpeisiin organisaatioille relevantilla tavalla. On saatettu huomata, etteivät valitut prosessi- ja järjestelmäratkaisut tuekaan niin hyvin organisaation strategisia tarpeita kuin ennen koronapandemiaa oltiin ajateltu. Kehitysaskeleita on otettu uusien ohjelmistoratkaisujen käyttöönoton saralla sekä esimerkiksi työntekijöiden osaamisen ja muutoksenhallinnan kehittämisessä. Tällaisten tekijöiden on aina kuljettava käsi kädessä.

Tomi Hietanen, Partner, BearingPoint Finland

Halukkuus panostaa automaatioon on lisääntynyt

Digitalisoinnin keskeiseksi eduksi nähdään se, että talousosastoilla on nyt entistä enemmän valmiuksia tukea liiketoimintaa kokonaisuutena strategisten tehtävien, kuten analyysien, päätöksenteon valmistelun ja suunnittelun sekä muiden liiketoiminta-alueiden neuvonnan kautta. Koronapandemia ei BearingPointin tutkimuksen mukaan ole hidastanut kehitystä tähän suuntaan. Suomalaisyritysten halukkuus panostaa automaatioteknologioiden implementointiin on myös kasvanut koronapandemian aikana.

Markkinoiden valtavista mullistuksista sekä niihin liittyvistä riskeistä ja talousosastoille aiheutuvasta paineesta huolimatta monet yritykset ovat tarttuneet tilaisuuteen nopeuttaa muutosta kohti älykkäämpää, nopeampaa ja kevyempää organisaatiota. CFO 4.0 -tutkimuksemme osoittaa myös selvästi, että yhä useammat yritykset kehittävät tai päivittävät talousjohdon strategioitaan. Se on hyvä merkki. Huolellisesti mietitty ja ajantasainen talousjohdon strategia on onnistuneen taloudellisen muutoksen lähtökohta.

Tomi Hietanen, Partner, BearingPoint Finland

Suurimmat esteet digitaaliselle kehitykselle liittyvät siiloutuneeseen IT-arkkitehtuuriin

BearingPointin CFO 4.0 -tutkimuksen mukaan suurin este digitaalisen transformaation onnistumiselle on yritysten usein hyvin siiloutunut IT-arkkitehtuuri. Tämä ongelma todennäköisesti lieventyy nykyaikaisten ohjelmistoratkaisujen seurauksena, esimerkiksi uuden sukupolven ERP-järjestelmien avulla. Monissa yrityksissä haasteena on myös yhteistyön puute yrityksen eri osastojen välillä sekä liian monet rinnakkaiset prioriteetit. Toisaalta pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna selkeän strategian ja vision puute ei kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan enää muodosta suurta estettä digitaaliselle muutokselle, sillä yritykset ovat tehneet tällä saralla läksynsä pandemian aikana.

CFO 4.0 -tutkimusraportti on vapaasti ladattavissa osoitteesta https://www.bearingpoint.com/en-fi/our-success/insights/cfo-40-survey-2021/.