Vastuullisuus – onko se vain uusi muotisana?

Ympäristövastuullisuus ja siihen liittyvä pinnalla oleva yhteiskunnallinen keskustelu ovat tuoneet mukanaan markkinoille paljon uusia mahdollisuuksia yrityksille kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Markkinoille on tullut suuri joukko uusia toimijoita, jotka lupaavat erilaisin yksittäisin keinoin pienentää asiakasyrityksensä hiilijalanjälkeä – rahaa vastaan saa hyvältä näyttäviä lukuja ja sertifikaatteja, jotka ovat mielekkäitä aiheita ulospäin viestittäväksi ja markkinoinnissa hyödynnettäväksi.  Mainehyötyjä, joihin kriitikot helposti viittaavat viherpesuna, voi olla saavutettavissa melko vähäisillä panostuksilla ja symbolisilla eleillä.

Pienetkin teot ovat tärkeitä, mutta riittävätkö ne?  

Kilpailuetu syntyy vastuullisuudenkin osalta vain selkeillä strategisilla valinnoilla

Pelkkä tilanteen tarkkailu ja symboliset eleet eivät riitä, jos haluat todella menestyä toimimalla vastuullisesti. Pitkällä aikajänteellä vain vaikuttavat ympäristöteot sekä todennettavissa olevat tulokset luovat yritykselle kilpailuetua, ja niiden tekeminen kannattaa aloittaa nyt. 

Sitran selvityksen mukaan alle 20 % suomalaisista teollisuusyrityksistä pitää hiilineutraaliutta sekä vähähiilisiä tuotteita ja ratkaisuja strategisesti tärkeinä kilpailukyvyn lähteinä tällä hetkellä. Vaikka ympäristönäkökulmasta luku onkin alhainen, tarjoaa nykytilanne toisaalta edelläkävijäyrityksille mahdollisuuden saavuttaa kilpailuedun hitaammin reagoiviin kilpailijoihin nähden. Mutta ei automaattisesti – kosmeettiset liikkeet eivät auta.

Ympäristövastuullisuus on strateginen valinta. Valintana ympäristövastuullisuus kuuluu yrityksen johtoryhmälle, ja se tulee kirjata selkeästi ja läpinäkyvästi yrityksen strategiaan.

Vain tiedossa olevaa voidaan parantaa

Kun yritys päättää tosissaan lähteä rakentamaan ympäristövastuullisuudesta strategista kilpailuetua, on nykytilan mahdollisimman tarkka ymmärtäminen kriittistä. Päästöjen vähentäminen on varsinkin teollisuusyrityksillä avainroolissa, eikä niiden mittaaminen mahdollisimman kattavasti ja täsmällisesti ole mikään läpihuutojuttu.

Yrityksen on ihannetapauksessa saatava aikaan näkymä kaikkiin aiheuttamiinsa päästöihin ja niiden syntytapaan. Valmistavan teollisuuden prosessi toimintaketjun päästä päähän sisältää itse tuotantoprosessin lisäksi monta vaihetta ja matkaa. Vaikka osassa vaiheista käytetäänkin useimmiten kumppaneita, ei vastuuta voi siinäkään tapauksessa ulkoistaa. Myös epäsuorat (scope 3) päästöt on mahdollista mitata.  

Tyypillisesti teollisuusyrityksen päästöjä aiheuttavaan toimintakokonaisuuteen voidaan laskea mukaan esimerkiksi:

  • Raaka-ainehankinta ja kuljetukset tuotantolaitokseen
  • Tuotantolaitoksen ja muiden kiinteistöjen päästöt
  • Jätteiden käsittely
  • Liikematkat, jotka liittyvät tuotteen valmistukseen, myyntiin tai markkinointiin
  • Valmiiden tuotteiden kuljetuksen logistiikkaketju loppuasiakkaalle saakka

Tieto lisää tuloksia ja lievittää tuskaa

Tieto kaikkien näiden toimintavaiheiden aiheuttamasta päästörasituksesta auttaa yritystä suuntaamaan tehokkaita toimenpiteitä päästöjen ja energian kulutuksen vähentämiseksi.

Tieto lähtötilanteesta helpottaa luonnollisesti myös vastuullisuusraportointia jatkossa. Kun päästövähennyksillä saavutetut tulokset ovat jäljitettävissä, ne kestävät tiukankin tarkastelun. Todellisten lukujen esittäminen on vahva viesti siitä, että yritys suhtautuu ympäristökysymyksiin vakavasti ja pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa sillä saralla. 

Näiden suoraan vastuulliseen toimintaan ja mielikuvaan liittyvien hyötyjen lisäksi yritys voi myös varmistua tuotteittensa kestävyydestä tulevaisuudessa. Tästä käytetään englanninkielistä varsin kuvaavaa termiä ”future-proofing”. Riittävän varhaisessa vaiheessa tehdyt investoinnit päästövähennyksiin ja vastuullisempaan toimintatapaan takaavat osaltaan tuotteiden kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä.

Kyse on siis vastuullisuuden muuttamisesta monelta osin kilpailueduksi – olla enemmän, parempi ja vastuullisempi kuin muut. Ei pelkästään mielikuvien varassa, vaan vastuullisten strategisten valintojen varaan rakennetun liiketoimintamallin kautta.

Räjähtävä lähtö telineistä auttaa voittoon

Kaikki lähtee liikkeelle tavoitteiden asettamisesta: ilman selkeitä, mitattavia tavoitteita ei voi syntyä merkittäviä tuloksia. Tavoitteiden tulee olla kunnianhimoisia ja tähdätä korkealle. Epärealistiseksi ei toki kannata heittäytyä – tavoitteiden tulee muodostua saavutettavista välietapeista.

Mahdollisuus on auki. Sitran tutkimuksen mukaan suomalaisista teollisuusyrityksistä vain joka neljäs mittaa päästöjään tällä hetkellä. Siinä piilee suuri mahdollisuus vastuullisuuden pelkkien minimivaatimusten täyttämisen sijaan strategiansa ytimeen ottavalla yrityksellä. Ja nopeimmin liikkeelle lähtevillä on tässäkin tapauksessa etulyöntiasema hitaampiin kilpailijoihin verrattuna.


BearingPoint tukee yrityksiä matkalla kohti päästötöntä liiketoimintaa. Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella yrityksenne päästöjen nykytilan kartoittamisesta ja vähennystoimenpiteiden suunnittelusta! 

Mikko Virta
Business Development Manager
mikko.virta@bearingpoint.com / +358 40 489 7401

Toggle search
Toggle location