Nykyisessä liiketoimintaympäristössä organisaatiot kohtaavat ennennäkemättömiä paineita toimia vastuullisesti. Asiakkaat, sijoittajat ja sääntelyviranomaiset (esimerkiksi CSR- ja CSDD-direktiivien vaatimusten kautta) vaativat yhä enemmän läpinäkyvyyttä, ympäristövastuullisuutta ja eettisiä käytäntöjä. Molemmat edellä mainitut direktiivit vaativat myös siirtymäsuunnitelman tekemistä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Organisaatiot ovat pääasiassa keskittyneet ensimmäisessä vaiheessa regulaatioiden vaatiman raportointivaateiden täyttämiseen. Vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin merkittäviä muutoksia organisaation strategiassa, tavoitteissa, kulttuurissa ja  prosesseissa. Tämä nostaa muutosjohtamisen kyvykkyydet entistäkin merkittävämpään rooliin. 

Kulttuurin muutoksen merkitys 

Yrityskulttuurin muutos on kriittinen tekijä vastuullisuustavoitteiden jalkauttamisessa. Ilman syvällistä muutosta organisaation arvoissa, normeissa ja käyttäytymismalleissa, vastuullisuustavoitteet jäävät helposti pelkiksi sanoiksi ilman todellista vaikutusta. Kulttuurin muutos tarkoittaa sitä, että vastuullisuudesta tulee osa organisaation DNA:ta – se ohjaa päätöksentekoa, jokapäiväistä toimintaa sekä vuorovaikutusta kaikilla tasoilla.  

Minkä vuoksi kulttuurin muutos on haastavaa? 

  • Organisaatioissa on usein syvälle juurtuneet tavat tiettyihin toimintamalleihin, jotka voivat olla vastakkaisia vastuullisuustavoitteiden kanssa. Tapojen muuttaminen vaatii aikaa sekä johdonmukaista viestintää ja harjoittelua. 
  • Ihmisille on luontaista vastustaa muutosta, etenkin silloin, kun se vaatii heiltä mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä tai he eivät tiedä riittävästi muutoksen ajureista. Tämä voi ilmetä joko passiivisena tai aktiivisena vastarintana. 
  • Vastuullisuudesta on helppo puhua ja haasteista olla samaa mieltä, mutta näiden muuttaminen on monessa paikkaa osoittautunut haastavaksi. Ilman konkretiaa, kuten esimerkkiä ylimmältä johdolta, kulttuurin muutos ei etene.  

Miten onnistua kulttuurin muutoksessa? 

Vastuullisen toiminnan perusta lähtee selkeästä visiosta ja arvoista, jotka korostavat myös vastuullisuutta. Jotta visiot ja arvot jalkautuvat kaikkiin yrityksessä ja sen ekosysteemissä toimiviin ihmisiin, tulee organisaatiolla olla kyvykkyys rakentaa muutoksen johtamisen kyvykkyys laaja-alaisesti koko yritykseen. 

On laadittava yhteinen suunta, minkä lisäksi organisaation avainhenkilöiden on näytettävä, ettei vastuullisuus ole vain puhetta, vaan ohjaa konkreettisesti organisaation toimintaa. Johdon näkyvä sitoutuminen ja esimerkin näyttäminen korostavat muutoksen tärkeyttä. Yhteinen suunta ja konkreettinen seurantamalli linkitettynä kannustejärjestelmiin luovat vankat raamit toteutukselle. 

Selkeä ja käytännönläheinen viestintä ja työntekijöiden sekä sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen on olennainen osa kulttuurin muutosta. Työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille on tarjottava koulutusta vastuullisuudesta ja sen merkityksestä sekä luotava avoimia kanavia, joiden kautta esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Vastuullisen kulttuurin rakentamisessa onkin tärkeää ottaa koko henkilöstö ja tarvittaessa ulkoiset sidosryhmät mukaan miettimään, miten toimitaan vastuullisesti eri rooleissa; tiimin jäsenenä, tiiminä, asiakkaana tai ulkoisena kumppanina. Tällä tavoin pystytään jakamaan vastuullisuustavoitteiden jalkauttamisvastuuta eri toimintoihin ja liiketoimintaan.  

Mitä seuraavaksi? 

Vaikka vastuullisen toiminnan muutosmatkaa on tehty jo monessa organisaatiossa, edessä on vielä pitkä taival muun muassa regulaatiokentän edelleen kiristyessä. Kun organisaatiot pystyvät navigoimaan kulttuurin muutoksen haasteiden läpi, ne eivät ainoastaan saavuta vastuullisuustavoitteitaan, vaan myös vahvistavat asemaansa markkinoilla ja rakentavat kestävämpää tulevaisuutta. 


Kirjoittajat

Anssi Panula
Manager, Sustainable Business
BearingPoint Finland

Annukka Tirronen
Director, Commercial Services
BearingPoint Finland

Tuomas Leppänen
Business Advisor, Sourcing & Procurement
BearingPoint Finland