Erillisen datajohtajan (Chief Data Officer, CDO) nimittäminen ohjaa organisaatiota keskittymään liiketoiminnan kasvuun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Pohjoismaisissa organisaatioissa datajohtajan rooli muun liiketoiminnan kehittäjänä ja tukijana korostuu. Haasteet pysyvät kuitenkin samoina yli rajojen:  datalukutaito korostuu siirryttäessä digitaaliseen maailmaan.  

Datajohtaja keskittyy liikevaihdon kasvuun ja asiakaskokemuksen parantamiseen

Digitaaliseen liiketoimintaan siirtymisen tärkeys tunnistetaan yrityksissä laajalti. Tämä käy ilmi BearingPointin tuoreesta CDO Survey 2020 -kyselytutkimuksesta. Kyselyssä 116 vastaajalta kartoitettiin syitä erillisen datajohtajan nimittämiseen, heidän vastuualueitaan ja toimintatapojaan, organisaatioiden valmiuksia datan hyödyntämiseen sekä siihen liittyviä haasteita ja ongelmia. Kyselyyn vastanneista organisaatioista 41 % on nimittänyt datajohtajan. Tämä näkyy myös tutkimuksen tuloksissa: yritykset, jotka ovat nimittäneet CDO:n, keskittyvät enemmän liikevaihdon kasvuun ja asiakaskokemuksen parantamiseen, siinä missä muut yritykset keskittyvät toiminnan tehostamiseen. Datajohtajat nostavat päätavoitteekseen organisaation muokkaamisen dataohjautuvaksi. Datanhallinta ja osaajien houkutteleminen mielletään myös tärkeiksi tavoitteiksi. Painopistealueita käsitellään kuvaajassa 1. 

Kuvaaja 1. Datajohtajien painopistealueet tuleville 2-3 vuodelle

Datajohtajien mandaateissa on eroja toimialojen välillä   

Tärkeimmiksi painopistealueikseen CDO:t mieltävät datan laatuun ja hallintaan liittyvät vastuut. Finanssitoimialalla ja julkishallinnossa korostuu ymmärrettävästi sääntelyyn vastaaminen, muttei sielläkään ohita tärkeydessä datan laatua.  

Kuluttajaliiketoiminnassa ja valmistavassa teollisuudessa CDO:iden toimeksiantoja ohjaavat ensisijaisesti liiketoimintatekijät sekä tarve johtaa datasta entistä parempia liiketoimintaideoita ja -näkemyksiä analytiikan avulla. Finanssisektorilla ja julkishallinnossa puolestaan korostuvat datan laatuun ja hallintaan liittyvien haasteiden ratkaiseminen sekä sääntelyn asettamiin vaatimuksiin vastaaminen (esim. GDPR).

  Finanssisektori Valmistava teollisuus Julkinen sektori Kuluttajaliiketoiminta Muut
Arkkitehtuurin yhdenmukaistaminen 11 %   38 % 11 % 22 %
Innovaatioiden edistäminen datan ja analytiikan avulla 21 % 67 % 38 % 56 % 11 %
Data- ja analytiikkastrategian ja liiketoimintastrategian yhdenmukaistaminen 26 %   13 % 22 % 33 %
Operatiivisen toiminnan tukeminen 42 % 33 % 13 % 11 % 33 %

Kuvaaja 2. Mikä kuvaa parhaiten CDO:n mandaattia organisaatiossa?

Pohjoismaissa liiketoiminnan tukeminen korostuu  

Pohjoismaissa CDO on nimettynä roolina toistaiseksi harvinaisempi kuin tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa yleisesti:  kyselyyn vastanneista pohjoismaisista organisaatioista 33 % oli nimennyt CDO:n. Pohjoismaisista vastaajista  19 % aikoo nimittää CDO:n tulevan 12 kuukauden aikana.  

Tavoitteena CDO:illa on etupäässä yrityksen kilpailukyvyn vahvistaminen. Pohjoismaissa tarvetta yhteistyöhön liiketoimintayksiköiden kanssa korostetaan. 43 % pohjoismaisista vastaajista kokee, että heidän pääasiallinen tehtävänsä on linjata data- ja analytiikkastrategia liiketoimintojen strategian kanssa. Koko tutkimusaineistossa CDO:n tärkeimmäksi tehtäväksi nousi innovaatiotoiminta (31 % vastauksista), siinä missä strategian yhteensovittamisen mainitsi tärkeimpänä tehtävänä 23 % vastaajista. Pohjoismaissa dataliiketoiminnan nähdään siis ennemmin pyrkivän olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin uusien aluevaltausten tuottamiseen.  


Datalukutaidon puute esteenä matkalla dataohjautuvuuteen  

Tutkimuksessa vain 19 % CDO:ista (41 % kaikista vastaajista) määrittelee yrityksensä edistyneeksi datan hyödyntäjäksi (kuvaaja 3). He tunnistavat datalukutaidon puutteen suurimmaksi esteeksi organisaatioidensa matkalla kohti aitoa dataohjautuvuutta (kuvaaja 4). Myös organisaatioiden asenneilmapiirissä havaitaan tarpeita muutokseen. Haasteet ovat samoja myös pohjoismaisilla organisaatioilla. 

Kuvaaja 3. Organisaation kypsyys

Kuvaaja 4. Ongelmakohdat dataohjautuvuuden tiellä

Miten organisaatioista saadaan dataohjautuvia?  

Teknologian ja liiketoiminnan rajapinnassa toimivat ammattilaiset ovat tärkeitä sillanrakentajia, ja heidän roolinsa on keskeinen tavoiteltaessa yrityksenlaajuista muutosta. He tukevat datanlukutaitoa organisaatiossa ja auttavat eritaustaisia ammattilaisia tekemään yhteistyötä dataohjautuvuuden lisäämiseksi. BearingPointin CDO-tutkimus antaa toiveikkaan viestin kaikille dataohjautuvuuteen pyrkiville organisaatioille: hyvät datavalmiudet on mahdollista saavuttaa organisaatiomallista riippumatta. Linjaorganisaatio tai ei, pyrkimys dataohjautuvuuteen kannattaa.  

BearingPointilla on kattava kokemus organisaatioiden datakyvykkyyksien rakentamisessa. BearingPoint auttaa asiakkaitaan niin oikean strategian löytämisessä kuin data-analytiikka toteutuksissa arvolähtoisesti ja teknologiariippumattomasti. Kokemuksemme mukaan keskeistä on kommunikoida datan arvo organisaationlaajuisena resurssina. Täsmäprojektit ovat hyvä ensimmäinen askel organisaationlaajuisten kyvykkyyksien kehittämisessä. Onnistumiset myös auttavat asenneilmapiirin muutoksessa ja motivoivat datalukutaidon kehittämiseen yrityksen kaikissa toiminnoissa. Laaja datalukutaito on organisaationlaajuisten kyvykkyyksien kehittämisessä välttämätöntä. Laaja-alaisuus on dataohjautuvissa tiimeissä keskeistä. Eri taustojen yhteensovittaminen voi alkuun olla haastavaa ja vaatii osaajia, jotka ymmärtävät niin liiketoiminta- kuin teknologianäkökulmaa. 

Haluatko kuulla lisää CDO-tutkimuksen tuloksista ja keskustella, kuinka teidän organisaationne vertautuu tutkimustuloksiin?  Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen!  


Tomi Hietanen 
Partner 
BearingPoint Finland 

Jani Ristimäki 
Head of Data & Analytics 
BearingPoint Finland 

Artikkelin kirjoittaja:  
Valtteri Kukkonen 
Business Analyst, Data & Analytics 
BearingPoint Finland

BearingPointin CDO-tutkimus toteutettiin kesällä 2020. Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden CDO-liiketoiminta keskittyy Eurooppaan ja Afrikkaan. Lataa tutkimuksen päätulokset esittelevä infograafi alla olevasta linkistä. 

  • CDO Study -infograafi
    CDO Study -infograafi 513.76 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this insight please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.