Miltä näyttää HR:n digitalisaatioaste Suomessa? Millaisia haasteita HR yleensä kohtaa digitalisaation tiellä? Entä mitkä tekijät mahdollistavat HR:n menestyksekkään digiloikan? Näitä kysymyksiä ja aihepiirejä lähdimme kartoittamaan Digitalisaatio HR:ssä -kyselytutkimuksessamme.

Ymmärtääkseen paremmin HR:n digitalisaatiota, BearingPoint Suomi toteutti suomalaisissa organisaatioissa HR-johtotehtävissä työskenteleville suunnatun kyselyn. Kyselytutkimus valottaa HR-toimintojen digitalisaation nykytilaa ja menestystekijöitä digitalisaation edistämisessä.

Digitalisaatio HR:ssä -tutkimus lyhyesti

BearingPoint Suomi toteutti syksyllä 2021 suomalaisten organisaatioiden HR-toimintojen digitalisaatiota kartoittavan kyselytutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli muun muassa selvittää, miten kehittyneitä suomalaiset HR-toiminnot ovat digitalisaation osalta ja millaisia hyötyjä HR on jo saavuttanut digitalisaation avulla.

Kyselyyn osallistui yhteensä 30 organisaatiota yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Online-kyselyn ohella toteutimme syvähaastatteluja kyselyyn vastanneiden HR-johtotehtävissä työskentelevien kanssa. Kyselyyn osallistuneet organisaatiot edustavat monipuolisesti eri toimialoja, ja puolet vastaajaorganisaatioista on suomalaisia pörssilistattuja yrityksiä.

HR:n digitalisaation avaintekijöiksi tunnistettiin seuraavat kriittiset osa-alueet ja kysymykset:

  • Onko HR:n digitalisaatiolle olemassa selkeä strategia ja visio? Millä tavalla ja kuinka aktiivisesti strategiasta viestitään? Millainen rooli HR:llä on koko organisaation digitaalisessa uudistumisessa?
  • Onko henkilöstön oppimis- ja osaamistarpeet kartoitettu digitalisaation edistämiseksi? Onko HR:llä selkeä suunnitelma henkilöstön digi- ja datataitojen kehittämiseksi sekä uusien osaajien rekrytoimiseksi?
  • Millainen rooli työntekijäkokemuksella on HR-prosessien ja toimintamallien päivittämisessä digitaalisiksi? Keitä HR:n digihankkeisiin osallistetaan ja millä tavoin?  

HR:n digitalisaation viisi ulottuvuutta

Tutkimuksessa HR:n digitalisaatiota tarkastellaan erityisesti seuraavien viiden ulottuvuuden kautta: strategia, organisaatio, ihmiset, teknologia sekä data ja analytiikka.

HR:n digitalisaatio rakentuu edellä kuvatuista ulottuvuuksista ja ne ovat vahvasti sidoksisssa toisiinsa. Esimerkiksi tiedolla johtaminen (Data & Analytiikka) on hankalaa ilman riittävää panostusta tarvittaviin taitoihin ja kompetensseihin (Ihmiset).  

Seuraavaksi esittelemme kyselytutkimuksen keskeisiä tuloksia. Samalla tarkastelemme ulottuvuuksia, joiden osalta vastaajaorganisaatiot ovat kyselyn perusteella erityisen kehittyneitä, sekä ulottuvuuksia, joissa organisaatioilla on eniten kehittämisen varaa digitalisaation edistämiseksi.


Tutkimuksen keskeiset tulokset

Tutkimus paljasti kaikille vastaajille yhteisiä piirteitä, mutta myös osa-alueita, jotka näyttäisivät erottavan digitalisaatiossa pidemmällä olevat HR-toiminnot muista.

Tutkimuksemme mukaan HR:n digitalisaation keskeisenä jarruna on vähäinen ymmärrys siitä mikä ylipäätään olisi mahdollista HR:n uudistamiseksi. Tämän haasteen kiteytti osuvasti eräs haastateltavamme todetessaan seuraavasti: ”Emme kohta enää tiedä mitä emme tiedä”.  Tiedon puute vaikeuttaa selkeän vision ja strategian luomista HR:n digitalisaatiolle.

Emme kohta enää tiedä, mitä emme tiedä.

Henkilöstöjohtaja, julkinen sektori

Sen lisäksi, että digitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat monelle johtavassa asemassa olevalle HR-ammattilaiselle epäselviä, yli 40 % vastaajista arvioi, että niin HR:n omat kuin koko organisaationkin muut prioriteetit hidastavat HR:n digitalisaatiota. Kun ottaa huomioon, että joka kolmas vastaaja nimesi henkilöstön riittämättömät digitaidot yhdeksi keskeiseksi muutoksen esteeksi, vaikuttaisikin siltä, että monissa organisaatioissa ollaan päädytty itseään ruokkivaan noidankehään: jos HR-toiminnon sisältä ei löydy riittävästi näkemystä eikä osaamista HR:n digitalisaation edistämiseksi, HR:n digitalisaatio ei nouse prioriteettilistalla korkealle, eikä sen kehittämiseen panosteta riittävästi. On myös kiinnostavaa huomata, että nämä vastaajien useimmin nimeämät haasteet (kyselyssä esitettyjen kolmentoista vaihtoehdon joukosta) ovat verrattain samoja HR:n digitalisaatiossa jo pidemmällä olevissa ja digitalisaatiomatkaansa vasta aloittelevissa organisaatioissa.

Henkilöstön osaamiseen ja kouluttamiseen liittyvät haasteet ja puutteet näkyivät myös muissa vastauksissa. Monilla organisaatioilla on vielä huomattavia puutteita esimerkiksi oppimisresurssien ja selkeiden oppimispolkujen suunnittelussa ja tarjoamisessa henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi. Vastaajaorganisaatiot, jotka tulostensa perusteella lukeutuvat edelläkävijöihin HR:n digitalisaatiossa, erottautuivat vastauksillaan muista vastaajista etenkin oppimisen ja kouluttamisen osalta: siinä missä 75 % HR:n digitalisaatiossa pidemmälle edistyneistä vastaajista katsoi, että heidän organisaationsa tarjoaa resurssit oppia uusia digitaalisia taitoja digitalisaation edistämiseksi, muiden vastaajien keskuudessa vain joka neljäs oli samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa.   

Edellä mainittujen haasteiden ohella yhteinen HR:n digitalisaatiota hidastava tekijä löytyy datan ja data-analytiikan piiristä: kaikkia vastaajia digitalisaatioasteesta riippumatta yhdistää puutteellinen osaaminen ja ymmärrys HR-datan tulkitsemisessa ja hyödyntämisessä liiketoiminnan ja henkilöstön hyväksi. Erottava tekijä ryhmien välillä on data-osaamisen puutteellisuuden taso: digitalisaation edelläkävijät painiskelevat HR-datan syvällisemmän hyödyntämisen kanssa, kun taas digitalisaatiossa alkuvaiheessa olevat vasta pohtivat miten HR-dataa ylipäätään ryhdyttäisiin systemaattisemmin hyödyntämään.  

Siinä missä monissa vastaajaorganisaatioissa painitaan vielä digitalisaatioon liittyvän osaamisen ja ymmärryksen kanssa, löytyi useimmilta vahvuuksia etenkin HR:n strategiaan ja organisoitumiseen liittyvistä teemoista.

Seuraavat asiat ovat jo kunnossa lähes kaikissa vastaajaorganisaatioissa:  

  • Digitalisaatio on elimellinen osa HR-strategiaa
  • HR:n digitalisaatioaste on vähintään yhtä kehittynyttä kuin organisaatioiden muissa toiminnoissa 
  • Oma organisaatiokulttuuri kannustaa kokeiluihin, myös HR:ssä
  • HR toimii työntekijälähtöisesti, ei puhtaasti HR-prosessien näkökulmasta

HR:ssä jo olemassa olevat vahvuudet näkyivät myös siinä, millaisia tekijöitä pidettiin keskeisinä digitalisaation edistäjinä. Kun tarkastellaan kaikkia vastaajia, ratkaisuiksi HR:n digitalisaation haasteisiin nimettiin useimmiten investoinnit uuteen HR-teknologiaan, uusien työskentelytapojen omaksuminen ja HR-prosessien päivittäminen. Nämä vaihtoehdot olivat suosittuja kaikkien vastaajien keskuudessa digitalisaatioasteesta riippumatta.   

Lähes puolet vastaajista nimesi investoinnit uuteen HR-teknologiaan keskeiseksi digitalisaation edistäjäksi.

 

Kun tarkastellaan pelkästään digitalisaatiossa jo pidemmällä olevien organisaatioiden antamia vastauksia, suosituimmiksi digitalisaation edistäjiksi nousivat hyvä muutosjohtaminen ja ajantasainen HR-strategia. Näitä vaihtoehtoja mainitsi keskeisiksi edistäjiksi vain harva digitalisaatiomatkaansa vasta aloitteleva vastaajaorganisaatio.

Investointi-vaihtoehdon suosio digitalisaation edistäjänä digitalisaatioasteesta riippumatta näkyi tutkimuksessamme myös aikomuksena kasvattaa tulevia investointeja HR-teknologiaan. 56 % vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan seuraavien kolmen vuoden aikana, ja ainoastaan 3 % aikoo vähentää investointejaan.

Investonnit HR-teknologioihin ovat tutkimuksemme perusteella kasvussa.

 

Mitä tulee jo tehtyihin teknologiainvestointeihin HR:ssä, vaikuttaa siltä, että monille vastaajille on ollut investoinneista hyötyä koronapandemian aikana: lähes 60 % vastaajista katsoi, että aiemmat investoinnit HR-teknologiaan auttoivat paremmin selviämään pandemian aiheuttamista haasteista. 


Miten lähteä liikkeelle HR:n digitalisaatiossa?

Kun organisaationne pohtii seuraavia askeleitaan HR:n digitalisaatiossa, kannattaa pitää mielessä seuraavat seikat:

> Laadi selkeä strategia HR:n digitalisaation toteuttamiseksi ja viesti siitä selkeästi keskeisille sidosryhmille. Tutkimustuloksemme antavat vahvistusta väitteelle että ilman strategiaa on hankalaa tehdä kestävää muutosta. Älä aliarvioi muutoksen viemää aikaa ja muutosjohtamiseen vaadittavaa panostusta.

> Mieti tarkkaan oppimis- ja osaamistarpeet organisaatiossasi. Tutkimuksessamme tunnistetut edelläkävijät HR:n digitalisaatiossa ovat muita vastaajia systemaattisemmin kartoittaneet oppimis- ja osaamistarpeet, rakentaneet selkeitä oppimispolkuja ja -suunnitelmia työntekijöiden digi- ja data-taitojen kehittämiseksi sekä luoneet tarvittavat oppimisresurssit. Selvitä millaista digi- ja dataosaamista tarvitaan ja missä päin organisaatiota HR:n uudistumisen edistämiseksi.

> Pidä työntekijäkokemus uudistusten keskiössä. Tutkimuksemme valossa näyttää siltä, että pisimmällä digitalisaatiossa olevat organisaatiot arvottavat työntekijäkokemusta digitalisaation edistämisessä ja näkevät työntekijäkokemuksen paranemisen keskeisenä hyötynä HR:n digitalisaatiossa. Muista myös osallistaa työntekijöitä uudistushankkeissa.


Selvitä maksutta HR-toimintonne digitalisaation nykytila

Haluatteko tietää miten HR:nne digitalisaatioaste vertautuu muihin organisaatioihin Suomessa? Kuuluuko organisaationne digitalisaation edelläkävijöihin? Mitä organisaationne tulisi seuraavaksi tehdä HR:n digitaalisen muutoksen edistämiseksi? Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme ja saatte maksutta sekä organisaatiokohtaisen vertailuraportin että teille räätälöidyt suositukset seuraavia toimenpiteitä varten.

Ota yhteyttä: 

Mikael Aarnio
Business Advisor, People Transformation
mikael.aarnio@bearingpoint.com
Hannasofia Hardwick
Business Consultant, People Transformation
hannasofia.hardwick@bearingpoint.com

Digitalisaatio HR:ssä 2021 -raportti

Tutustu tarkemmin syksyllä 2021 toteuttamamme Digitalisaatio HR:ssä -kyselytutkimuksen tuloksiin. Raportissa esittelemme tutkimuksen koko aineiston tulokset, vertailemme edelläkävijöitä HR:n digitalisaatiossa muiden vastaajaorganisaatioiden tuloksiin sekä annamme konkreettisia vinkkejä HR:n digitalisaation edistämiseksi.

  • Lataa ilmainen Digitalisaatio HR:ssä 2021 -raportti
    Lataa ilmainen Digitalisaatio HR:ssä 2021 -raportti 1.25 MB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this insight please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.