Hankinnalla on merkittävä rooli yritysten päästö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Jotta hankinnan vaikutusmahdollisuudet toteutuisivat käytännössä, tulee aihe nostaa yrityksissä toimitusjohtajan agendalle.

BearingPointin toteuttaman vastuullista hankintaa kartoittaneen globaalin tutkimuksen mukaan C-tason johtajilla on tärkeä rooli työntekijöiden inspiroimisessa kestävän kehityksen ja vastuullisten tavoitteiden teemoilla. Toimitusjohtajien tulisikin nostaa hiilijalanjäljen pienentäminen ja muut vastuullisuuteen liittyvät teemat korkealle omalla agendallaan ja ottaa vastuu yrityksen Chief Environment Officerina (CEO). Heillä on kriittinen asema vastuullisuuteen liittyvän vision ja strategian asettajana sekä organisatorisen muutoksen läpiviejänä.

Yrityksen hankintatoimella on suuri rooli vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, ja siksi hankinnan työntekijöille on varmistettava riittävä tuki käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen. Jotta tavoitteiden toteuttaminen ei jää suunnittelun asteelle, tulee myös budjetti määritellä tavoitteiden mukaiseksi, missä toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on tärkeä vetovastuu.

BearingPointin globaali tutkimus osoittaa, ettei vastuullisuus ole koskaan aiemmin ollut näin korkealla hankinnan prioriteettilistalla

On selvää, että vastuullisuus ja kestävyys hankinnoissa on yrityksille tulevaisuuden menestyksen elinehto maasta, toimialasta ja tiimistä riippumatta. Vaikka kaikki BearingPointin kyselytutkimukseen vastanneet yritykset pitivät kestävää kehitystä ratkaisevana menestystekijänä, kuitenkin vain harvat kertoivat edenneensä muutosmatkallaan kohti tavoitteita. 

Kyselytutkimuksessa havaittiin suuri näkemysero johdon ja työntekijöiden välillä liittyen vastuullisuuden jalkauttamiseen ja käytännön toteuttamiseen koko yrityksen tasolla. Johtajat arvioivat yrityksensä vastuullisuuden lähes kaksi kertaa edistyksekkäämmäki kuin työntekijät.

Huomionarvoinen seikka on myös se, että johdolla on usein kunnianhimoisia visioita ja tavoitteita kestävämmälle ja vastuullisemmalle liiketoiminnalle, mutta työntekijät odottavat odottavat selkeämpää ohjausta niiden toteuttamiseksi. Johdon työstämien strategisten tavoitteiden muuttaminen konkreettisiksi, toteutettaviksi osatavoitteiksi, on usein työntekijöille epäselvää. 

76 % tutkimukseen vastanneista on yhtä mieltä siitä, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vielä paljon ponnisteluja, ja että esimerkiksi IT-järjestelmiin on suunnattava enemmän budjettia Scope 3 -päästöjen, eli hankinnan päästöjen laskentaan ja seurantaan.

Vastanneiden mukaan suurimmat esteet kestävien tavoitteiden saavuttamiselle ovat riittämätön koulutus sekä raportoinnin puute toimitusketjun kestävyydestä ja avoimuudesta.

Hiilidioksidipäästöjen mittaaminen on keskeinen menestystekijä

Päästölaskennan aloittaminen ja systemaattinen toteuttaminen on keskeinen tekijä matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta. Yritykset, jotka laskevat ja raportoivat hiilidioksidipäästöjään, ovat paremmin valmistautuneita ja sitoutuneita toteuttamaan vastuullista hankintaa ja vähentämään toimitusketjunsa hiilidioksidipäästöjä.

Yritykset, jotka tuntevat Scope 3 -päästöjensä perustason, suoriutuvat paremmin vastuullisuustavoitteiden toteuttamisesta. Tarkka tieto päästöjen nykytilasta mahdollistaa raportoinnin ja tekee päästövähennystavoitteiden edistämisestä läpinäkyvää sekä työntekijöille että johdolle. Vastuullinen hankinta sekä Scope 3 -päästöjen vähentäminen ovat huomattavasti helpompia tehtäviä niille yrityksille, jotka tuntevat tarkkaan päästöjensä perustason.

Tämä on erityisen tärkeä huomio pohjoismaisille yrityksille, joista vain kolmasosa kertoi kyselyssä toteuttavansa päästölaskentaa. Esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Ranskassa vastaava luku oli 60 %.  Pohjoismaissa yritysten tulisikin aloittaa matka päästölaskennan kautta kohti päästövähennyksiä mahdollisimman pian pysyäkseen mukana kansainvälisessä kehityksessä.

Tietoa tutkimuksesta

Sustainable Procurement Pulse Check 2021 -raportin tulokset perustuvat kesällä 2021 toteutettuun verkkokyselyyn, johon vastasi maailmanlaajuisesti 640 henkilöä (200 Yhdysvalloissa, 200 Aasiassa, 240 Euroopassa). 39 % vastaajista ilmoitti työskentelevänsä hankinnassa ja loput toimitusketjun tai kestävän kehityksen tehtävissä. Tärkeimmät tutkimuksessa edustetut toimialat olivat valmistava teollisuus, autoteollisuus, kulutustavara- ja vähittäiskauppa, öljy- ja kaasuteollisuus, kemianteollisuus sekä lääketeollisuus, rahoituspalvelut sekä viestintä ja media. 

Lataa tutkimusraportti alla olevasta linkistä ja lue lisää vastuullisen hankinnan nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista eri toimialoilla!


Ota yhteyttä asiantuntijatiimiimme

Matilda Oksanen
Business Advisor, Sourcing & Procurement
BearingPoint Finland

Tuomas Leppänen
Business Advisor, Sourcing & Procurement
BearingPoint Finland

  • Lataa Sustainable Procurement -tutkimusraportti
    Lataa Sustainable Procurement -tutkimusraportti 3.44 MB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this insight please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.