Verden står overfor en enorm miljøutfordring. Parisavtalen satte som mål at alle land som skrev under avtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med 80 % innen 2050. På samme tid var det forventet at trafikken på noen handelsruter skulle femdobles, og opptil en fjerdedel av EUs klimagassutslipp kommer fra transport. Det forventes derfor at myndighetskravene vil bli betydelig skjerpet de kommende årene for å kunne nå utslippsreduksjonsmålene.

Presset for å redusere utslipp for virksomheter intensiveres kontinuerlig, ikke bare på grunn av myndighetsregulering, men også etter hvert som forventningene til kunder, aksjonærer, ansatte og andre interessenter øker. Virksomheter forventes å iverksette stadig mer effektive tiltak knyttet til klimaendringer, fremfor alt for å redusere klimagassutslipp. Selskapenes rolle er nå spesielt viktig - ikke bare som direkte aktør, men også som forbilder for husholdninger og myndigheter.

Et mulig konkurransefortrinn gis til virksomheter som griper sjansen

I takt med økende mediaoppmerksomhet, øker også vår bevissthet rundt klimautfordringene. Samtidig blir kravene til aktive tiltak for å redusere klimautslipp høyere.

Økende bevissthet driver også sterkere kjøpsatferd hos både forbrukere og virksomheter. Hvis et ansvarlig og et ikke-ansvarlig alternativ tilbys for det samme produktet eller tjenesten, vil kjøpere i økende grad velge det ansvarlige alternativet og dermed «stemme med lommeboken». Det er veldig usannsynlig at denne utviklingen vil stoppe.

Begrensning av klimagassutslipp er essensielt for vår fremtid, men den forretningsmessige betydningen kan heller ikke undervurderes. Med denne utviklingen har industribedrifter en sjeldent stor mulighet til å bygge en ny type konkurransefortrinn. Å fortsette med løsninger som ikke er bærekraftige, vil kunne påvirke resultatet negativt i årene som kommer.

Vi ser at mange bedrifter fremdeles har mye å hente på å redusere klimagassutslipp, og det gir muligheten for banebrytende selskaper å oppnå et konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter som ikke reagerer like raskt. Investeringer som er gjort på et tidlig stadium i utslippsreduksjoner og en mer ansvarlig tilnærming, skiller ikke bare bedriften fra sine konkurrenter, men sikrer også produktenes konkurranseevne på lang sikt. 

Når man investerer i bærekraft, investerer man i fremtiden. Og jo tidligere man iverksetter tiltak, jo mer sikker kan man være at den nye forretningsmodellen gir et konkurransefortrinn.

Det er viktig å forstå dagens situasjon så nøyaktig som mulig når det gjelder å gjøre miljøansvar til et konkurransefortrinn for et selskap. Å redusere utslipp spiller en nøkkelrolle for industribedrifter - å måle karbonavtrykk er imidlertid en overraskende stor utfordring for selskaper.

For at selskaper skal iverksette effektive tiltak for å oppnå utslippsreduksjoner, må de kjenne dagens situasjon på utslippsavtrykk og hvilke faktorer som påvirker omfanget av dette. Det du ikke måler, kan du ikke endre, og de fleste virksomheter mangler helt eller delvis nødvendig informasjon om sine utslipp. Selv om en bedrift kjenner til utslippene fra sine produksjonsanlegg, kan det hende at de likevel ikke sitter med informasjon om hele bildet. For eksempel blir det sjelden tatt hensyn til logistikkjeden eller transport av råvarer i beregningene. Utfordringen med å bygge et omfattende utslippsmålingssystem kan være de begrensede måle- og beregningsverktøyene som er i bruk. Situasjonen endrer seg imidlertid til det bedre: Mer nøyaktige og omfattende verktøy begynner å bli tilgjengelige, noe som gjør det mulig å beregne utslipp på selskap-, prosess- og produktnivå, og å ta hensyn til både direkte og indirekte utslipp.

Overgang til en mer ansvarlig og bærekraftig tilnærming

Å styre virksomheten i en retning der man når sine utslippsmål kan være en stor utfordring. Det krever detaljert informasjon og fremfor alt åpenhet rundt utslipp.

Overgangen til en mer ansvarlig og bærekraftig tilnærming er uunngåelig når markedskravene endres. Dersom en virksomhet kun nøyer seg med å oppfylle minimumskravene for utslippsreduksjoner, vil det fra et forretningsperspektiv i beste fall føre til at man kun klarer å opprettholde konkurranseevnen. Men, hvis virksomheten tar sikte på å overgå forventningene, kan bærekraft og ansvarlighet bli et stadig større konkurransefortrinn.

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

Toggle search
Toggle location