Miljøansvar og den tilhørende samfunnsdebatten har ført til mange nye muligheter der virksomheter kan spille en større rolle i kampen mot klimaendringer.

Et stort antall nye aktører har kommet på markedet og lover å redusere karbonavtrykket til kundene. Hvis man betaler, får man fine tabeller og sertifikater som kan brukes til ekstern kommunikasjon og markedsføring. Men, mye av dette faller inn under det kritikere vil omtale som «greenwashing» og kan oppnås med relativt lite investeringer og symbolske gester. I det lange løp vil dette svekke troverdigheten og omdømmet til virksomheten.

Selv små endringer er viktige, men er det nok?

Miljøansvar og tydelige strategiske valg gir et konkurransefortrinn

Symbolske gester og observasjon av nåsituasjonen er ikke nok dersom du virkelig ønsker å lykkes med miljøansvar. På sikt er det kun effektive miljøtiltak og verifiserbare resultater som skaper konkurransefortrinn, og det er virkelig verdt å starte arbeidet med dette så tidlig som mulig.

Allerede nå kan man se at selskap som tar en aktiv rolle og viser miljøansvar oppnår et konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene som ikke agerer like raskt.

Miljøansvar er et strategisk valg, det må være viktig for selskapets ledergruppe, og det må komme klart og tydelig frem i selskapets strategi.

Det som kan måles, kan forbedres

Når en virksomhet seriøst vurderer å bygge et strategisk konkurransefortrinn ved å ta miljøansvar, vil reduserte utslipp ofte (spesielt for industribedrifter) spille en nøkkelrolle. For å klare dette er det avgjørende å kartlegge dagens situasjon så nøyaktig som mulig, men å måle utslipp så omfattende og nøyaktig som mulig kan være krevende. Ideelt sett bør virksomheter ha en oversikt over alle utslipp. Ende-til-ende- prosessen inkluderer mange steg også utover egen produksjonsprosess. Selv om partnere ofte brukes i noen faser, kan ikke ansvaret skyves bort og vil uansett være en del av produktets fotavtrykk. Indirekte utslipp kan også måles.

Som regel kan utslippsgenererende aktiviteter blant annet omfatte:

  • Anskaffelse av råvarer og transport til produksjonsanlegget
  • Utslipp fra produksjonsanlegg og andre eiendommer
  • Avfallsbehandling
  • Forretningsreiser relatert til produksjon, salg eller markedsføring av et produkt
  • Logistikkjeden for transport av ferdigprodukter til sluttkunden

Kunnskap er nøkkelen

Kunnskap om utslipp i alle driftsfaser hjelper virksomheten å identifisere effektive tiltak for å redusere utslipp og energiforbruk. Naturligvis vil også informasjon om nåværende status gjøre det lettere å rapportere i fremtiden. Når oppnådde resultat fra utslipp er sporbare, tåler de også strengere kontroller. Å presentere reelle tall er et sterkt budskap om at selskapet tar miljøspørsmål på alvor og jobber kontinuerlig med å forbedre seg.

I tillegg til fordelene direkte knyttet til mer ansvarlig drift, kan virksomheten sikre bærekraftige produkter i fremtiden. For dette brukes det ganske beskrivende uttrykket “future proofing” på engelsk. Investeringer foretatt på et tidlig stadium i utslippsreduksjoner og en mer ansvarlig tilnærming vil bidra til å sikre produkters konkurranseevne på lang sikt.

Det gjelder å gjøre miljøansvaret til et konkurransefortrinn på flere måter - å være mer bærekraftig og mer ansvarlig enn andre. Ikke bare på papiret, men gjennom en forretningsmodell bygd på ansvarlighet, bærekraft og åpenhet som viktige strategiske valg.

Den reelle effekten fra initiativene vil hjelpe deg med å vinne

Start med å sette mål. Uten klare, kvantitative mål vil man sjelden oppnå gode resultater uten å basere seg på flaks. Målene må være ambisiøse og realistiske. Men det holder ikke å sette gode mål. Målene må overføres til tiltak og tiltakene må følges opp så de faktisk gjennomføres og at de har den effekten man så for seg. Det er de faktiske reduserte utslippene som teller.

Dersom et selskap velger å ha bærekraft og miljøansvar som en viktig del av sin strategi, istedenfor å kun oppfylle minimumskrav, vil dette gi store muligheter og kan føre til betydelige konkurransefortrinn.

BearingPoint har hjulpet mange selskaper i sitt arbeid med å bli mer bærekraftige. Kontakt oss dersom du vil diskutere kartlegging av dagens situasjon for din virksomhet eller for å diskutere hvordan man kan lykkes med tiltak for å redusere utslipp!

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

Toggle search
Toggle location