Et prosjekt kan skape begeistring hos noen og motvilje hos andre. Hva skyldes dette og hvordan best håndtere situasjonen?

Når det er snakk om å starte et nytt prosjekt, vil man kunne se ulike reaksjoner blant ansatte. Noen vil la seg begeistre, mens andre vil tenke at det betyr merarbeid og usikkerhet. I denne artikkelen ser vi på årsakene til at ansatte kan ha ulik innstilling til prosjektarbeid og hva du kan foreta deg.

Årsaker til ulikheter i prosjektengasjement

  1. Personlig preferanse: Noen foretrekker det som er kjent og oppgaver de mestrer godt. Andre synes prosjekt er spennende nettopp fordi det representerer noe nytt og uprøvd, samarbeid i nye grupperinger og variasjon fra den vanlige jobbhverdagen.
     
  2. Tidligere erfaring: Den enkeltes innstilling påvirkes av tidligere positiv eller negativ prosjekterfaring. Hvordan et prosjekt oppleves for den enkelte prosjektdeltaker kan være løsrevet fra hvordan prosjektet fremstår utad. Opplevd samhold, læringsverdi og anerkjennelse kan eksempelvis veie opp for at prosjektet var krevende underveis eller ikke endte som en suksess.
     
  3. Prosjekt som utviklingsmulighet: Å delta i prosjekt gir mulighet for faglig utvikling, samarbeid og synlighet på tvers av organisasjonen. Gjennom prosjektarbeid kan man tilegne seg kunnskap og demonstrere ferdigheter som gjør at man blir aktuell for nye roller og ansvar etter prosjektets slutt. Det vil variere hvor vidt ansatte ser og verdsetter disse mulighetene.

Hvordan håndtere og påvirke prosjektdeltakelse

Personlig preferanse

Personlig preferanse er vanskelig å endre. Du som leder eller prosjektleder kan derimot bidra til trygghet og forutsigbarhet gjennom forventningsavklaring og tydelige rammebetingelsene. Tiltak kan være å tidlig konkretisere rolle og ansvar, snakke åpent om forventninger og avsette dedikert tid til å jobbe med prosjektet. Prosjektleder og linjeleder bør ha god dialog og fremstå samstemte om forventninger og prioriteringer.

Tidligere erfaring

Hvor vidt en tidligere prosjekterfaring fester seg i minnet som positiv eller negativ handler i mindre grad om den objektive suksessen til prosjektet, og i større grad om opplevd samhold og anerkjennelse. Som leder og kollega bør man være bevisst hvordan man omtaler prosjekter i organisasjonen. Fra utsiden er det fort gjort å fokusere på forsinkelser og prosjektleveranser som ikke fungerer fullt ut og glemme å fremheve det prosjektet faktisk har lyktes med. Et annet element som påvirker prosjektopplevelsen er arbeidsbelastning. I mange organisasjoner er prosjektarbeid ensbetydende med ekstra arbeid, uten avlastning eller nedprioritering av linjeoppgaver. Prosjekter er krevende og kostbare og fortjener at de beste ressursene settes til å løse oppgaven. Dette fordrer at ledelsen tenker smart rundt prioritering og allokering av oppgaver eller midlertidig leier inn ressurser mens prosjektet pågår.

Prosjekt som utviklingsmulighet

Prosjekt er en gylden arena for utvikling og læring. Et prosjekt omfatter ulike fagdisipliner og går ofte på tvers av organisasjonen, noe som gjør at man ved å delta i et prosjekt øker helhetsforståelsen for selskapet. Prosjekt krever at man bruker egen kompetanse i en ny kontekst, noe som gir økt innsikt og erfaring. Samarbeid med eksterne konsulenter kan være en ytterligere kilde til faglig påfyll. Prosjektdeltakelse kan også styrke andre ferdigheter som verdsettes i organisasjonen, slik som samarbeid, lederskap og evne til å stå i krevende situasjoner. Et prosjekt er en arena som synliggjør og gir rom for annerkjennelse av den enkeltes kompetanse og egenskaper. Som linjeleder bør man være seg bevisst prosjekt som utviklingsarena og hjelpe ansatte å gjøre det beste ut av sin prosjektdeltakelse. Prosjektledere bør bidra til utvikling gjennom fornuftig ansvarsdeling, involvering og etablering av en sunn kultur for tilbakemelding og læring.

Er du klar for å ta dine prosjekter til nye høyder?

I BearingPoint er prosjektledelse en profesjon, som rommer mer enn å ha kontroll på planer, budsjett, fremdrift og risiko. Vi har fokus på å også ivareta og motivere de vi jobber sammen med! Har du behov for en prosjektleder eller ønsker å sparre rundt måten dere gjennomfører prosjekter i din organisasjon, ta kontakt med Nora Midtsund, Head of Technology hos BearingPoint.

 

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.