Hva er verdien av å ha en plan og målbilde for teknologi, når utviklingen oppleves så rask at man ikke kjenner morgendagens agenda? 

Har tradisjonelle IT-strategier utspilt sin rolle, eller kan en god IT-strategi fortsatt gjøre en forskjell? I takt med at teknologi gjennomsyrer stadig større deler av virksomheter, blir det også viktigere at det er en tett kobling mellom IT og forretning. Likevel ser vi ofte at ulike målsetninger, fokus og kompetanse skaper gap og gnisninger mellom IT og forretning. 

"Hvorfor understøtter ikke IT forretningens mål i tilstrekkelig grad?"
"Hvorfor oppleves IT som en begrensende faktor for det forretningen ønsker å oppnå?"

Tilsvarende kan IT oppleve at forretning har manglende forståelse for teknisk kompleksitet og urealistiske forventninger. I en slik kontekst er en godt forankret IT-strategi ett av flere virkemidler. I denne bloggartikkelen ser vi på hvilken rolle IT-strategien spiller, og du får et innblikk i hvordan BearingPoint bistår virksomheter med å utforme sin IT-strategi. 

Utfordringene er de samme som tidligere, men konsekvensen av å ikke lykkes blir stadig høyere 

Hvis det mangler en tydelig kopling mellom IT og forretningsstrategi, risikerer man å ikke gå i takt mot felles mål. Forretning vil slite med å realisere sin strategi, fordi behovet for teknisk endring og konsekvens for IT ikke er tilstrekkelig avklart. Resultatet er at forretning har forventninger til IT som IT ikke har mulighet til å innfri, fordi hverken kapasitet eller budsjett står i forhold til hva som kreves.  

Manglende tydelighet og enighet om hva IT skal prioritere gjør det vanskelig å nyttiggjøre ressurser og investeringer optimalt. Og dersom det mangler en helhetlig plan for IT-porteføljen, vil det kunne føre til økte kostnader og gjøre det vanskeligere å hente ut synergier. Kompleksitet, teknisk gjeld og manglende robusthet medfører risiko og vanskeliggjør raske endringer, noe som kan redusere innovasjonsevnen og konkurransekraften. Vi ser eksempler på at IT fremstår som en beslutningsmyndighet som begrenser forretningens utviklingstakt, når det i realiteten er ledelsen som vedtar ambisjonsnivået til IT. 

Hvordan en godt forankret IT-strategi kan gjøre IT til en forretningsdriver, fremfor begrensende faktor 

En IT-strategi staker ut kursen og sier hva som må til for at IT skal kunne understøtte forretningen i tilstrekkelig grad. Fordelene ved å ha en velfungerende IT strategi er: 

  1. Tydelig kobling mellom IT og forretning: Hensikten med IT er å understøtte forretningens mål, og det er derfor vesentlig at IT og forretning trekker i samme retning. En tydelig IT-strategi bidrar til effektive beslutningsprosesser og at riktige prosjekter og initiativer prioriteres. 
     
  2. Effektiv bruk av ressurser og redusert risiko for feilinvesteringer: Ved å ha et uttalt helhetsbilde, kan man nyttiggjøre ressurser best mulig, hensynta sammenhenger og enklere oppnå synergier. 
     
  3. Konkurransefortrinn og synliggjøring av IT sin verdi overfor forretning: En robust IT-strategi gjør det mulig å ha nødvendig endringstakt og innovasjon ved hjelp av teknologi. En tydelig IT-strategi underletter kommunikasjon internt og øker forståelsen på tvers i organisasjonen.  
     
  4. Virkemiddel for endring: Arbeid med strategi tvinger frem at selskapet aktivt tar stilling til veivalg, modernisering og nye teknologier. Prosessen med å enes om en strategi er ofte like verdifull som resultatet. 

Vi hjelper deg å lykkes

En velfungerende IT-strategi handler om å utnytte teknologi for å skape verdier, drive innovasjon og legge grunnlaget for langsiktig suksess for selskapet. Å utforme en strategi dreier seg om hva man tror blir viktigst å vektlegge, hvilket også betyr å velge noe bort. Så hvordan angriper man oppgaven med å forme en IT-strategi?

BearingPoint følger et velprøvd rammeverk, som gir struktur og forutsigbarhet. Vi bringer med oss erfaring og innsikt på tvers av bransjer. Overordnet følger vi seks steg:

Å utforme og forankre IT strategien er første etappe, deretter skal strategien realiseres. Som en del av strategiarbeidet utarbeides derfor en realiseringsplan. Planen må hensynta både IT og forretning sin gjennomføringsevne og -kapasitet, samt hvilken endringstakt organisasjonen tåler. Vår erfaring med implementering av strategier og gjennomføring av endring gjør at vi har et realistisk syn og kan rådgi om planer og rigg som lar seg gjennomføre i praksis. 

Har du spørsmål eller ønsker å diskutere problemer du står ovenfor, ta kontakt med Nora Midtsund, Head of Technology hos BearingPoint, for en uformell samtale.

Vil du høre mer? Lytt til vår siste podcastepisode hvor vi utforsker spørsmålet: Kan bedrifter lykkes uten en tydelig IT-strategi?

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.