På oppdrag for KS har BearingPoint og Oslo Economics vurdert scenarioer for kommunenes videre arbeid med e-helse, kartlagt dagens kostnader knyttet til e-helse og foreslått verktøy for innsamling og analyse av kostnader. Det er også undersøkt hva som hemmer kommuner i arbeidet med å innføre e-helse.

Flere hindringer for å oppnå ønsket utvikling

For å få til en ønsket utvikling på e-helseområdet er det viktig å arbeide for å fjerne det som oppleves som hindringer mot en ønsket utvikling. Våre informanter trekker frem en rekke hindringer som synes å være spesielt utfordrende:

  • Mangel på tilgjengelig tid i tjenestene til å innføre nye løsninger
  • Mangel på teknologisk kompetanse, helse kombinert med helsefaglig kompetanse
  • Utfordringer med å arbeide innenfor lovverk om personvern og anskaffelser
  • Mangel på informasjon om tilgjengelige løsninger
  • Mangel på nasjonale standarder

I tillegg til dette er det finansielle utfordringer, som antagelig vil bli forsterket ettersom flere e-helseløsninger tas i bruk og driftskostnadene øker. Disse utfordringene vil igjen bli ytterligere forsterket av at innføringen av e-helseløsninger ikke nødvendigvis frigjør budsjettmessige ressurser i kommunene.

Dagens kostnadsnivå forventes doblet frem til 2050

Kartleggingen viser at norske kommuner totalt i 2021 hadde kostnader knyttet til e-helse på om lag 4,5 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,6 prosent av kommunenes samlede kostnader for helse og omsorg samme år. I tillegg ser vi at de generelle e-helsekostnadene utgjør den største kostnaden for kommunene.

Estimatene viser at den mest sannsynlige kostnadsbanen tilsier mer enn en dobling av kostnadene frem til 2050, og det forventes brattest kostnadsøkning frem til 2030. Et høyt ambisjonsnivå for digitalisering i hele perioden kan medføre over 19 milliarder kroner i 2050.

For å legge til rette for at e-helseløsninger kan bidra mest mulig, er det svært viktig å tilrettelegge både for finansiering og gevinstrealisering i kommunenes arbeid med digitalisering av sektoren. La oss jobbe sammen for å oppnå dette!

Would you like more information?

If you want to get more information about this insight please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

  • Edvard Nærum
    Contact me