Vi er BearingPoint! Et mangfold av engasjerte, jordnære og usedvanlig dyktige folk definerer vår kultur. Sammen leverer vi enestående kundeverdi og skaper solide økonomiske resultater. Slik øker vi vår verdi og vårt bidrag til samfunnet.

BearingPoint i Norge er et lite og oversiktlig selskap i vekst, med alle de mulighetene og den påvirkningskraften det medfører. Samtidig har vi tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap med over 5 000 ansatte. Vi gir deg friheten og fleksibiliteten du trenger for profesjonell og personlig vekst. Vi har tillit til at du kan lykkes og gir deg tidlig ansvar kombinert med tett veiledning og oppfølging fra mer erfarne kollegaer. Dette gir et godt utgangspunkt for rask utvikling.

Hva vi gjør?

Vi leverer resultater, og det er resultatet vi jobber for og mot. Vi hjelper våre kunder med å velge de beste løsningene, sørger for at idé og visjon blir virkelighet og at endringene blir varige. Vår jobb er ikke over når en rapport er levert. Vi er først fornøyde når planene er gjennomført og resultatene er oppnådd. 

Våre kompetanseteam

Våre konsulenter er fordelt på fire kompetanseteam som jobber sammen for å finne gode og helhetlige løsninger for hver enkelt kunde. Vår tverrfaglige sammensetning gir oss muligheten til å se kundens utfordringer både fra et forretningsmessig og teknologisk perspektiv, og ofte jobber konsulenter fra ulike team på ett og samme prosjekt. Dette gjør oss i stand til å finne kreative og gode løsninger som er mulig å realisere i praksis.

Under kan du lese mer om fag- og fokusområdene teamene våre jobber med.

 • Strategy

  Strategi handler om å definere tydelige mål for virksomheten, etablere handlingsplaner for realisering, og ikke minst sørge for implementering av nødvendige tiltak

  Målet for de fleste selskaper er å sikre seg en unik markedsposisjon og gode resultater. I dag er det ikke nok å være god på å definere en strategi, man må også demonstrere evnen til å gjennomføre planene i praksis. Dagens ledende selskaper er derfor de som tilpasser organisasjonen i forhold til målsetningene og kontinuerlig jobber med forbedringer gjennom alle deler av virksomheten.

  BearingPoints Strategy-team arbeider tett med de største og mest innflytelsesrike nordiske virksomhetene for å styrke og forbedre prestasjoner i den daglige driften. Vi bidrar til at virksomhetens visjon og strategi blir operasjonalisert, samt at handlinger og atferd effektivt understøtter virksomhetens overordnede mål. Vi bistår virksomheter med blant annet:

  • Strategi- og forretningsutvikling
  • Digitaliseringssatsinger
  • Innovasjonsløp
  • Kundereisedesign
  • Salg, markedsføring og betjening
  • Effektiviseringsprosesser og gevinstrealisering
  • Endringsledelse, kultur- og organisasjonsutvikling
  Fokusområder

  Strategi

  Strategi, enten det er forretnings-, funksjonell- eller operative strategier, er sentralt for å sikre en virksomhets konkurransefortrinn. Vi bistår store og innflytelsesrike selskaper med alt fra analyser, beslutningsunderlag og strategiutforming, til operasjonalisering, måling og oppføling og endringsledelse. Ved å kombinere grundig innsikts- og analysearbeid med omfattende bransjeerfaring, etterstreber vi en datadrevet og faktabasert tilnærming til alle oppdrag. Vi jobber tett sammen med kunden gjennom hele prosjektperioden, og vektlegger stor grad av involvering underveis for å sikre nødvendig tilpasning, forankring og kompetanseoverføring.

  Digitaliseringssatsinger

  Digitalisering er en global megatrend som påvirker samtlige bransjer og skaper økt potensiale for innovative nyskapninger og krever proaktivitet blant de etablerte aktørene.

  Strategy-teamet har lang erfaring med å hjelpe virksomheter til å forstå, tilpasse seg og utnytte mulighetene innen digitalisering. Dette kan være på tvers av digitale plattformer, i definisjonen av nye digitale produkter og tjenester, samt i etableringen av nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder. Oppdrag kan omfatte alt fra etablering av digitalstrategi, omnikanalsatsninger og endringsledelse, til digital markedsføring, salg og betjening. Som en viktig del av dette, bistår vi gjerne med å innhente, analysere og utnytte reell kundeinnsikt som grunnlag for lønnsomme investeringer og merverdi for kundene.

  Kundereisedesign

  Digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller skaper både utfordringer og muligheter for selskaper i de fleste bransjer. Vi jobber sammen med våre kunder for å designe og forbedre nye og eksisterende kundereiser og prosesser for å generere økt tilfredshet, salg og effektivitet i organisasjonen.

  Organisering og ledelsessystem

  For at et selskap skal lykkes må mål, beslutninger og handlinger henge nøye sammen, og settes i sammenheng i en effektiv og tydelig organisasjon. Vi arbeider med å utvikle alle aspekter knyttet til å effektivt styre og lede en virksomhet, herunder etablere tydelige roller og ansvar, designe organisasjonen, etablere måltall og systemer for effektiv oppfølging av prestasjoner.

  Business turnaround

  Virksomheter som står overfor en lønnsomhets- eller likviditetskrise må håndtere mange krevende strategiske og operasjonelle utfordringer. For å komme ut av krisen støtter vi kunder med å balansere mellom kortsiktige tiltak for å sikre videre drift og langsiktige tiltak for å kunne oppnå varige gode resultater.

 • Operations

  Høy konkurranse og økte krav fra kunder gjør at kun de beste vil lykkes

  Ledende produksjonsselskaper selskaper er de som best tilpasser sin verdikjede og organisasjon til å møte stadig økende kundekrav og en verden i endring. For å lykkes må de kontinuerlig utvikle seg og jobbe med forbedringer gjennom hele virksomheten. 

  Virksomhetens visjon og strategi skal operasjonaliseres, slik at handlinger og atferd effektivt understøtter overordnede mål hele veien fra leverandør til kunde.

  BearingPoints Operations-team jobber tett sammen med våre kunder for å styrke og forbedre prestasjoner i den daglige driften. Ved å effektivisere og profesjonalisere driften kan vi bidra til økt konkurransekraft gjennom lavere kostnader i produksjon, økt fleksibilitet og høyere pålitelighet.

  Fokusområder

  Operasjonelle forbedringer

  Mange produksjonsbedrifter sliter med økt konkurranse og lav lønnsomhet, som slår ut både på inntjening og økte kostnader. BearingPoint har lang erfaring med forbedringsprosjekter innen  produksjon, hvor vår spisskompetanse er FMCG-sektoren. Vi bruker velprøvde metoder og rammeverk for analyse og implementering som inkluderer kjernevirksomheten, ledelsen, samt kulturen i virksomheten. Gjennom bruk av klassiske verktøy for effektivisering sammen med moderne digitale verktøy bidrar vi til å hente ut besparelser og legger til rette for vekst.

  Verdikjedestrategi og –analyse

  Vi bistår kundene våre med strategiske prosjekter innen verdikjede og drift, samt optimalisering av vareflyt og logistikkmodeller. Dette kan innebære å designe nye verdikjeder som utnytter seg av teknologiske muligheter og nye forretningsmodeller, valg av lokasjon og kapasitet i produksjons- og lageranlegg, hvilke produkter som produseres hvor og hvordan de transporteres. Det innebærer også å hjelpe kundene våre med å balansere kostnadskontroll med stadig økte krav til hastighet, fleksibilitet og kvalitet.

  Teknologi for verdikjede og drift

  Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og gir muligheter for nye produkter og tjenester, automatisering i driften, bedre beslutningsstøtte og muligheter for nye forretningsmodeller og endrede verdikjeder. Men hvor starter man, og hvordan sørger man for at teknologien man implementerer faktisk gir den verdi man ønsker? BearingPoint har lang erfaring med rådgivning rundt både nye og etablerte teknologier og hvordan disse kan tas i bruk på beste måte for å skape verdi.

  Redesign

  En fabrikk re-design fokuserer på endringsreisen for å nå «operational excellence» - en optimal balanse mellom kostnad og kvalitet. BearingPoints velprøvde metode sikrer at kundene oppnår resultater gjennom forbedring av tre hoved-dimensjoner i organisasjonen: Kjernevirksomheten – produksjon, planlegging og vedlikehold, kultur og holdninger blant de ansatte og organisasjonsstruktur og ledelse. 

  Et klassisk prosjekt deles inn i ulike faser; analyse, design og implementering. I analysefasen gjennomfører man omfattende kvantitative og kvalitative analyser basert på hypoteser. Dette innebærer blant annet intervjuer med nøkkelpersoner, datainnsamling og numerisk analyse, samt kartlegging av organisasjon og ledelsesstruktur. I designfasen utvikles forbedringstiltak med tilhørende implementeringsplaner. Gjennom implementeringsfasen støtter BearingPoint organisasjonen i gjennomføringen av tiltakene, blant annet gjennom coaching og videre designjusteringer, for å sikre at endringer og resultater realiseres.

  Prosjektene resulterer typisk i forbedret lønnsomhet, økt stabilitet og forutsigbarhet, samt økt fleksibilitet. F. eks. opplever kunden typisk en reduksjon av konverteringskostnad på 10 - 15 % og en EBIT forbedring på mellom 5-10 %. Videre reduseres planleggingskompleksiteten, som fører til mindre overtid gjennom mer stabil produksjon. I tillegg skapes en kultur med fokus på kontinuerlig forbedring.

  Design av fabrikk- og produksjonsnettverk

  Nettverksprosjekter handler om å redusere kompleksiteten i verdikjeden som ofte oppstår gjennom perioder med oppkjøp og vekst, uten strategiske strukturelle endringer. En typisk situasjon er et stort antall fabrikker som produserer samme type produkter, med lav utnyttelse av ressurser og høye produksjonskostnader. 

  BearingPoints tilnærming er å bruke et hypotesedrevet rammeverk for optimalisering av nettverket fra et finansielt og operasjonelt driftsperspektiv. Dette svarer ut hvordan verdikjeden kan forbedres ved å flytte produksjon, åpne nye fabrikker eller stenge gamle. I prosessen skal samtidig kundesiden med produkter og merkevare, samt det menneskelige aspektet ivaretas for å sikre riktige beslutninger. 

  Prosess standardisering og -forbedring

  Prosess standardiseringsprosjekter fokuserer på å sikre at prosesser utføres likt og på best mulig måte på tvers av forretningsenheter, ofte i forskjellige land.

  BearingPoint bistår ved å kartlegge hvordan prosessene utføres i dag, hva som er å anse som beste praksis og hvilke gap som finnes. Basert på dette, beste praksis fra industrien og BearingPoints erfaringer opprettes prosesstandarder. Det legges i tillegg ambisjoner for prosessledelse, hvilke prosesser som skal utføres lokalt og hvilke som er så standardisert at de kan automatiseres eller sentraliseres.

  Resultatene fra prosjektene er typisk høyere effektivitet pga. høyere grad av automatisering, bedre beslutninger grunnet deling av rett informasjon, nye verktøy for å ta beslutninger, samt bedre sporbarhet på produktene gjennom hele verdikjeden. I tillegg skaper det et utgangspunkt for å dele erfaringer og innføre ytterligere forbedringer senere.

 • Technology

  Teknologirådgivning

  Teknologi har en stor strategisk betydning for de fleste bedrifter, og det er vesentlig å utnytte både eksisterende og ny teknologi på en smart måte.

  BearingPoints Technology-team kombinerer forretnings- og industriforståelse med kunnskap om bruk av teknologi som et strategisk virkemiddel. Vi har bred erfaring med å identifisere og utvikle teknologidrevne forretningsmuligheter.

  Vi hjelper våre kunder med å realisere sin digitale strategi gjennom å definere og lede prosjekter og programmer. Dette innebærer ofte å samtidig bistå med å forbedre styringsmodeller og utvikle organisasjonen.

  Fokusområder

  Realisering av digitale strategier

  Vi bistår bedrifter med å realisere deres digitale strategi. Ofte foreligger det en digital strategi på overordnet nivå, men det gjenstår å omsette denne til et fremtidig teknisk målbilde og forstå konsekvensene for organisering, styringsmodell, og kompetansebehov. Vår styrke er å lede arbeidet med å omsette strategien til praksis.

  Ny teknologi

  Teknologi er et viktig element i enhver virksomhet, og med teknologisk utvikling skapes stadig muligheter for å etablere og styrke bedriftens konkurransefortrinn. BearingPoint er oppdatert på nye teknologier, og bistår våre kunder med å identifisere hvordan det kan passe inn i deres forretnings- og digitale strategi.

  Prosjektledelse

  Større endringer i en bedrift utløser ofte et behov for å gjennomføre prosjekter eller større programmer. Ved å kombinere fokus på hva forretningen ønsker å oppnå med god teknisk forståelse, er BearingPoint eksperter på å levere prosjekter i grenselandet teknologi og forretning. Vi leder prosjekter på vegne av kunden, og jobber tett med kundens egne ressurser og ofte ulike leverandører. I løpet av de siste årene har vi vært involvert i flere av de største digitale transformasjonene i Norge.

  Endringsledelse

  Teknologiske endringer eller nyvinninger skaper ingen effekt med mindre bedriftens ansatte tilpasser seg endringen og har kompetansen til å ta teknologien i bruk. Å lykkes med en endring skjer ikke av seg selv, og det krever en strukturert tilnærming å sikre at bedriften oppnår ønsket forretningsverdi av sine prosjekter. BearingPoint har en egen gruppe med spesialister innenfor endringsledelse som jobber etter både kjente og et egenutviklet metodeverk. Arbeidet med endringsledelse omfatter å etablere en strategi og plan for endringen, mobilisere ledelsen, involvere interessenter gjennom god kommunikasjon og opplæring, sikre at system, prosess og organisering harmonerer, og understøtte at endringene faktisk adopteres.

  Anskaffelser

  Vi bistår våre kunder hele veien fra utforming av anskaffelsesstrategi, kartlegging av mulige tilbydere, utforming av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranse og avtaleinngåelse. Hensikten er a bistå kunden i å gjøre de rette valgene som gjør det mulig å realisere forretningsverdi gjennom teknologi. Ofte utløser dette behov for prosjekt for å sikre leveransen i avtalen, og vi bistår gjerne som kundens prosjektleder.

 • Data & Analytics

  Data Science

  Data Science handler om å skape innsikt fra data, slik at man kan skape forretningsverdi gjennom bedre beslutninger.

  De fleste bransjer preges av en stadig mer komplisert datavirkelighet. Raskt økende datamengder, og begrenset evne til å skape innsikt fra disse dataene, gir store utfordringer. Selskaper som klarer å utnytte data til sin fordel vil oppnå store konkurransefortrinn, og bli morgendagens vinnere i markeder med stadig økt konkurranse. Data Science handler om å skape innsikt fra data, og består av langt mer enn bare teknologi. Den største verdien skapes gjennom målrettet anvendelse av moderne teknologi og analysemetoder på sentrale forretningsproblemer.

  BearingPoints Data & Analytics-team kombinerer sterk teknologikompetanse med dyp forretningsforståelse og kunnskap om behandling og analyse av data. Vi muliggjør gode og informerte beslutninger, manuelle så vel som automatiserte, på alle nivåer i organisasjonen.

  Fokusområder

  Advanced Analytics

  Advanced Analytics er avansert datadreven analyse for å skape forretningsinnsikt ved bruk av analysemetoder innen maskinlæring, optimering og statistisk læring. Resultatet kan eksempelvis være prediktive modeller som forutser utfallet av fremtidige scenarioer, slik at beslutninger i forretningsprosesser kan automatiseres eller understøttes på en effektiv måte. I BearingPoint leder vi våre kunder gjennom hele den analytiske prosessen, fra identifisering av potensial og definisjon av problemstilling, via utvikling og evaluering av analytiske modeller, til operasjonalisering i forretningsprosesser. Vi har bygget erfaring og kompetanse innen Advanced Analytics siden 2012, og bare de tre siste årene har vi levert over 25 prosjekter på anvendt maskinlæring, på tvers av offentlig og privat sektor.

  Datavisualisering og brukeropplevelse

  Effektiv visualisering og rapportering handler om å fremstille data på en måte som effektivt gir brukeren innsikt i forretningen. I BearingPoint kombinerer vi forretningsforståelse og teknologikompetanse til å presentere komplekse forretningsdata på en enkel, brukervennlig og visuelt tiltalende måte.

  Data Engineering

  Data Engineering handler om å bygge systemer for å gjøre data tilgjengelig på riktig plass, i riktig format til riktig tid.

  Vi lever i en verden hvor data har blitt en ressurs på linje med vannet i vassdragene våre. Samtidig ser vi en dramatisk økning i både datamengder og dataenes kompleksitet. Teknologien for å håndtere store datamengder utvikles raskt, noe som gir nye muligheter for utvikling av datadrevne produkter og forretningsmodeller.

  BearingPoints Data & Analytics-team er et av Nordens sterkeste fagmiljøer på Data Engineering, og kombinerer sterk teknologikompetanse med dyp forretningsforståelse. Vi hjelper kundene våre med å utnytte teknologi for å behandle data på en effektiv måte, og bygger robuste løsninger basert på moderne teknologi.

  Fokusområder

  Moderne Dataplattformer

  Data kommer i mange ulike varianter: I store og små mengder, strukturert og ustrukturert, batchvis og som en kontinuerlig strøm. For å skape verdi må man være i stand til å fange, behandle, organisere og formidle disse dataene på en effektiv måte. Moderne dataplattformer står sentralt i å tilrettelegge data for avanserte analyser og visualisering, og benyttes også til å automatisere forretningsprosesser og mate dataintensive systemer. Ved å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, og spesielt i bruk av skyteknologi, er vi i stand til å hjelpe kunder med å planlegge, designe og utvikle løsninger for å håndtere både store, små, raske, trege, strukturerte og komplekse data.

  Data Strategy

  Hvordan kan vi utnytte data for å bli bedre enn konkurrentene våre? Data Strategy handler om å besvare spørsmål som dette, gjennom å beskrive hvordan smart bruk av data og avanserte analyser skal bidra til å realisere forretningsstrategien. Med en eksplosjon i muligheter og utfordringer knyttet til bruk av data, er det stadig viktigere å ha en gjennomtenkt og langsiktig plan for å utnytte data for det de er verdt, på tvers av strategiske, taktiske og operasjonelle bruksområder.

Prosjekter

I løpet av 2021 gjennomførte vi 50 prosjekter hos 30 kunder i fem ulike bransjer. Under kan du lese mer om noen av disse prosjektene. Hvert enkelt prosjekt er unikt. Eksemplene under vil i så måte ikke gi et helhetlig bilde av hva vi jobber med, men forhåpentligvis gir de deg en litt bedre forståelse.

 • Datadrevet kundereisedesign for veldedig organisasjon

  Veldedig organisasjon

  Den veldedige organisasjonen hadde utfordringer med å gi relevante budskap og opplevelser til sine faddere i privatmarkedet. De hadde behov for støtte til å identifisere mangler i sin kundereise og samt kartlegge tiltak for å forbedre den.

  BearingPoint bisto selskapet med:

  • Kartlegging og strukturering av dagens kundereise
  • Identifisering av svakheter og styrker i dagens oppsett
  • Valg av kriterier for relevante segmenter i kundemassen i tett samarbeid med organisasjonen
  • Utvikling av fire relevante kundesegmenter ved bruk av maskinlæringsteknikk
  • Installering av segment-algoritmer i kundesystemet til organisasjonen
  • Gjennomføring av kvalitative intervjuer og analyser av segmentene
  • Utvikling av person-profiler og forståelse av hvert segment sine behov
  • Identifisering av unike forbedringsområder for hvert segment
  • Kartlegging og prioritering av viktigste tiltak for å forbedre fadderreisen for de ulike segmentene

  Gjennom prosjektet fikk organisasjonen (kunden) fire attraktive nye segmenter med ulike behov i sine systemer som de igjen kunne adressere på ulike måter. Dette gjorde at de på kort tid økte åpningsraten på enkelte mailutsendelser med over 50 %.

 • Redesign av fabrikk hos en stor næringsmiddelprodusent

  Redesign av fabrikk hos en stor næringsmiddelprodusent

  Hva var utfordringen?

  Et ledende næringsmiddelselskap så behovet for å styrke sin konkurransekraft hovedsakelig på grunn av økt internasjonal konkurranse og redusert etterspørsel etter deres største produktkategorier. Ved å forbedre produksjonseffektiviteten, samt redusere kostnader på deres mange produksjonsanlegg ville selskapet øke deres konkurransekraft.

  Hvordan løste vi det?

  I konkurranse med flere andre ledende konsulenthus ble BearingPoint valgt ut til å gjennomføre et forbedringsprosjekt for kunden med mål om å øke effektivitet og redusere kostnader på et av deres produksjonsanlegg. Da kunden ikke hadde tilstrekkelig kompetanse for å kjøre et slikt forbedringsprosjekt ble BearingPoint også bedt om å lære opp sentrale ressurser fra kunden.

  BearingPoint benyttet eget rammeverk for Operational Excellence til arbeidet, og en gruppe med konsulenter dro til produksjonsanlegget for å gjennomføre forbedringsprosjektet. Vi hadde tre hovedfokusområder i prosjektet som vi jobbet med:

  1. Kjernevirksomheten – produksjon, planlegging og vedlikehold
  2. Kultur og holdninger blant de ansatte
  3. Organisasjonsstruktur og ledelse

  Prosjektet ble delt inn i fasene analyse, design og implementering. I analysefasen gjennomførte BearingPoint omfattende kvantitative og kvalitative analyser basert på hypoteser. Dette innebar intervjuer med nøkkelpersoner, datainnsamling og numerisk analyse, samt kartlegging av organisasjon og ledelse. I designfasen ble det utviklet forbedringstiltak med tilhørende implementeringsplaner. Tiltakene ble forankret i organisasjonen og det ble sikret at anlegget tok eierskap til forbedringsinitiativene. Gjennom implementeringsfasen støttet BearingPoint organisasjonen i gjennomføringen av tiltakene blant annet gjennom coaching og videre designjusteringer.

  Egenskaper blant BearingPoints konsulentteam som var viktig i prosjektet inkluderte:

  • Analytiske ferdigheter
  • Struktur
  • Problemløsning
  • Kommunikasjon
  • Endringsledelse
  • Prosjektledelse
  Hva ble resultatet?

  Forbedringsprosjektet var svært vellykket, og implementerte tiltak har gitt kunden gode effekter i henhold til målsetningene om mer effektiv drift og reduserte kostnader. Noen gevinster fra prosjektet var:

  • En reduksjon på over 10 % i personalkostnader
  • Bruk av pilotering som gjorde anlegget trygg nok til å akseptere nye løsninger
  • Nye effektive prosesser og verktøy innen produksjon, vedlikehold og planlegging, som har bidratt til en økning i maskineffektivitet
  • Ved å sikre en effektiv ledelses- og møtestruktur, har anlegget utviklet seg til å bli bedre beslutningstakere
  • En mer effektiv planleggingsprosess som gir anlegget bedre flyt av informasjon og økt potensial for å nå plan

  Basert på arbeidet som ble gjort av BearingPoint gjennom dette prosjektet har kunden blitt inspirert til å bruke samme metodikk og tilnærming for å forbedre lønnsomheten på øvrige produksjonsanlegg. BearingPoint har blitt bedt om videre støtte også i dette arbeidet.

 • Anskaffelse og innføring av nye IT-systemer hos stort nordisk selskap

  Stort nordisk selskap: Prosjektledelse anskaffelse og innføring av nye IT-systemer 

  Hva var utfordringen? 

  For å understøtte sin forretningsstrategi knyttet til kundeopplevelse og effektivisering av hverdagen til de ansatte skal selskapet bytte ut flere av sine eksisterende IT-systemer, bl.a. ERP-løsningen, salgsløsningen som benyttes av butikkpersonalet, samt netthandelsplattformen. Dette er en enorm transformasjon ikke bare av IT-landskapet, men måten man jobber på. Flere tusen ansatte vil få nye arbeidsflater de skal benytte. 

  Hvordan løste vi den? 

  BearingPoint hadde en langvarig relasjon med kunden og hadde bygd tillit over mange år. Vi fikk ansvaret med å ivareta prosjektledelsen på vegne av kunden. Dette omfattet å både lede anskaffelser og avtaleinngåelser, samt gjennomføringen av det helhetlige prosjektet, som i realiteten var en samling av flere prosjekter og arbeidsstrømmer. Flere ressurser fra BearingPoint bisto inn i prosjektledelsen. 

  Hva ble resultatet
  Dette var et samarbeid med flere eksterne leverandører og et høyt antall internt ansatte. Det var nødvendig å holde overordnet kontroll, bidra til smidig samarbeid og til en hver tid prioritere hvilke områder vi skulle fokusere på, da det ikke er mulig å kjenne alle detaljer i et såpass omfattende prosjekt. BearingPoint jobbet tett med kundens ressurser og var en betrodd rådgiver i prosjektgjennomføringen.

 • Reduksjon av trafikkulykker på Norske veier

  Statens Vegvesen: Reduksjon av trafikkulykker

  Hva var utfordringen?

  Antall dødsfall på norske veger har gått jevnt ned siden 70-tallet, til tross for stor økning i trafikk. Statens Vegvesen har en nullvisjon for antall dødsfall i trafikken, og trengte nye ideer til hvordan redusere antall drepte og hardt skadde.

  Hvordan løste vi den?

  BearingPoint foreslo å bruke maskinlæring for å få innsikt i risikofaktorer ved veger, ved hjelp av data knyttet til vegnettet. Problemstillingen var følgende: Hvilke egenskaper ved vegen og vegens omgivelser kjennetegner ulykkesutsatte vegstrekninger?

  Vi benyttet åpne data som grunnlag for analysene:

  • Norsk vegdatabank (Belysning, rekkverk, fartsgrense, fotobokser, broer, tunneler, kryss, kurvatur, vegklassifiseringer, trafikkulykker)
  • Statistisk sentralbyrå (Befolkning, bygningsmasse, landbruk)
  • Meteorologisk institutt (Nedbør, temperatur, luftttrykk)

  Det kontinuerlige vegnettet ble kuttet i ”risikohomogene” vegsegmenter, der hver vesentlige endring langs veien gav et nytt segment. For hvert segment ble det beregnet en risikoscore, et måltall for risiko per kjørte kilometer (vektet sum av ulykker/(segmentlengde*trafikkmengde)), samt at en rekke ulike beskrivende variabler for vegsegmentene ble generert basert på dataene.

  Vi benyttet BearingPoints egen proprietære maskinlæringsalgoritme for å søke etter kjennetegn ved ulykkesutsatte veger, en algoritme innen supervised learning.

  Hva ble resultatet?
  Det ble generert en rekke «regler» som beskriver kombinasjoner av kjennetegn ved veger som er mer ulykkesutsatt enn snittet. Eksempler på slike regler kan være «Svingete fylkesveier med høy fartsgrense og mye trafikk», «Rette veger i områder med høy tetthet av virksomheter og fartsgrense 20-40 km/t», «Rette veger uten side- eller midtrekkverk, i befolkede områder. Det er ingen eller få jordbrukseiendommer i vegens nærområde». Dette gav Statens Vegvesen innsikt i hva som drivere bak alvorlige ulykker. En del av dette var kjente sammenhenger, men også nye sammenhenger ble oppdaget. Resultatene var så lovende at Statens Vegvesen ønsket bistand fra BearingPoint til videre analyser knyttet til mer spesifikke vegtyper, og også analyser av enkeltulykker.   

Toggle search
Toggle location