Vi streber etter å gi våre kunder økt konkurransekraft gjennom lavere kostnader, økt kvalitet og en bedre grunnmur for å møte fremtidige utfordringer. Vårt rammeverk for operasjonelle forbedringer (OPEX) har som primært fokus å redusere produksjonskostnader og støtte kundene gjennom hele transformasjonen. Vi har en helhetlig tilnærming hvor vi legger vekt på drift, ledelsessystem, teknologi og det kulturelle aspektet for å realisere betydelige gevinster og muliggjøre kontinuerlig forbedring.

Markedsdrivere

Produksjonsbedrifter møter stadig større konkurranse og prispress i dagens globaliserte marked. Dette fører til økt behov for lønnsomhet, økt usikkerhet i verdikjeden og økt behov for fleksibilitet. Behovet for forbedringsinitiativer blir dermed større.

Lønnsomhet

Økt konkurranse presser selskaper til å konsentrere seg på kontinuerlig forbedring og større kostnadsreduksjoner på tvers av verdikjeden.

For å forbli lønnsomme og nå EBIT-mål må fabrikker ha høyest mulig utnyttelse av kapasiteten i maskineri, innsatsfaktorer og bemanning.

Usikkerhet

Endringer i markedet og usikkerheter i den allerede mer komplekse verdikjeden gir økt usikkerhet i hvordan markedet kommer til å utvikles.

Oppkjøp og konsolidering er ofte nødvendig for å sikre konkurransekraft, men risikerer å feilberegnes. Endring i produksjonskapabilitet og produksjonskapasitet fører til økt usikkerhet i hvordan man kan møte fremtidig etterspørsel.

Fleksibilitet

Sluttkunder ønsker større grad av produktvariasjon, samtidig som endrede trender fører til svingninger i volum.

Fabrikker må kunne tilpasse maskiner og prosesser for å legge til rette for leveranser av små batcher, bytte mellom forskjellige formater og administrere varierende volum.

Vår tilnærming

Vårt rammeverk for operasjonelle forbedringer inneholder fire områder; kjernevirksomhet, ledelsessystem, kultur og teknologi.

Kjernevirksomhet: Det er i kjernevirksomheten med driften av produksjonen og med grensesnittet mot planlegging og vedlikehold hvor den største andelen av det besparingspotensialet ligger. Her vurderes hvordan best mulig drifte produksjonen med alt rundt linjeposisjoner, arbeidsoppgaver, kvalitet og svinn, sammen med hvordan best mulig planlegge produksjon og bemanning, samt å utføre vedlikehold.

Ledelsessystem: Dette handler om å sikre en effektiv organisasjon og informasjonsflyt, med riktige nøkkeltall og oppfølgning, rigget for hurtige, datadrevne beslutninger, og et effektivt forbedringsarbeid.

Kultur: Målet er å forbedre organisasjonens tankesett og atferd for å støtte kontinuerlig forbedring. Vår erfaring er at tre elementer skiller seg ut hos de beste forbedringskulturene: eierskap, fellesskap og kunnskap.

Teknologi: I dagens samfunn klarer man ikke å bygge en moderne industri uten teknologi. For å sikre en effektiv drift, ta datadrevne beslutninger og skape felles forståelse for hvor man er og hvor man skal kreves riktig teknologi for styring, kontroll, datafangst, og analyse.

Overordnet fremgangsmåte

Forbedringsprosjekter støttet av BearingPoint gjennomføres i fem faser der hele organisasjonen er involvert.

Vi er on-site i alle prosjektets faser

For å sikre best mulig resultat er vi til stede på anlegget gjennom implementeringen og støtter pilotering og gjennomføring av endringer. Vi gir oss ikke med å foreslå forbedringer, vi gjennomfører dem sammen med anlegget.

Omfanget på analysene, og forbedringstiltakene bestemmer varigheten, men typisk vil fase 1 - 4 strekke seg over 6 - 10 uker. Gjennom prosjektet blir alle områdene i BearingPoints rammeverk for operasjonelle forbedringer hensyntatt.

Kjernevirksomhet

Det er i kjernevirksomheten den største andelen av det besparingspotensialet ligger. Analysen retter seg inn mot forbedringer i produksjon, vedlikehold og planlegging av produksjon og bemanning. Forbedringer i produksjon er relatert til økt produktivitet, OEE og utbytte, samtidig som den sikrer optimalisert produksjons- og bemanningsplanlegging. Proaktivt og datadrevet vedlikehold er viktige elementer for å sikre gode arbeidsrutiner for oppnåelse av høy maskintilgjengelighet.

Vår tilnærming er datadrevet og utføres i tett samarbeid med lokale ressurser for å identifisere og gjennomføre robuste og varige endringer.

Ledelsessystem

Ledelsessystem handler om å sikre en effektiv informasjonsflyt og hensiktsmessigorganisasjonsstruktur, rigget for å ta hurtige, datadrevne beslutninger, både i driften og i forbedringsarbeidet. Kontrollspenn, roller og ansvarsområder blir vurdert opp mot industripraksis. Resultatstyring, KPI-er og møtestrukturer defineres etter behov koblet mot den overordnede forretningsstrategien.

Kultur

Den kulturelle dimensjonen har som mål å forbedre tankesettet og adferden i organisasjonen, for å støtte kontinuerlig forbedring. Vår erfaring er at tre elementene, eierskap, fellesskap og kunnskap, skiller seg ut hos de beste forbedringskulturene. Hovedtemaer er HMS, lederegenskaper og kapabiliteter som støtter en kultur for kontinuerlig forbedring.

Kultur er resultatet av langsiktig og konsekvent arbeid. I etterkant av et større forbedringsinitiativ er det betydelig risiko for å falle tilbake dersom man ikke oppnår varige adferdsendringer. Denne risikoen reduserer vi gjennom å ha kultur som et integrert tema i alle prosjektets faser. Målet er på sikt å oppnå endringer i tankesett hos de ansatte og ledelsen.

Teknologi

Vi ser betydelige mangler i koblingen mellom industriell teknologi som benyttes i driften på anlegget og forretningsteknologi som støtter beslutninger og sikrer rapportering på selskapsnivå. Dette begrenser evnen selskapene har til å ta datadrevne beslutninger både operasjonelt og strategisk.

I forbindelse med utviklingen som skjer, hvor IT og OT konvergerer og nye løsninger blir mulige gjennom IIoT, maskinlæring og kunstig intelligens, blir teknologidelen av forbedringsarbeid viktigere og viktigere. Bedriftene må sikre teknologi og systemer som er tilrettelagt for fremtidige behov. Datafangst, kommunikasjonsprotokoller, lagring av data og analysekapasitet må avklares for å sikre dette.

Basert på vår lange erfaring med teknologi og drift, har vi utviklet et rammeverk for vurdering av digital modenhet på anlegget. Vi kartlegger også hvordan teknologi støtter de kritiske prosessene og identifiserer forbedringsområder i tett dialog med selskapets IT-avdeling. Dette gjør anlegget bedre i stand til å stille gode krav for nye systemer, og samtidig bedre egnet for å støtte fremtidige forbedringer.

Varige resultater

Økt lønnsomhet

  • Vi erfarer at våre kunder i gjennomsnitt reduserer tilvirkningskost som resultat av prosjektene med mellom 10 - 15 %.
  • Dette fører videre til en forventet EBIT-forbedring på 5 - 10 %.

Stabilitet og forutsigbarhet

  • Vi ser en tydelig økning i stabilitet, noe som medfører mer nøyaktige estimater på kapasitet. Dette fører videre til reduksjon i kompleksiteten i planleggingen og lavere risiko i forbindelse med konsolidering av volumer.
  • Bedre samarbeid i verdikjeden og å benytte data for bedre prognoser fører også til en større forutsigbarhet i fremtidig etterspørsel.

Økt fleksibilitet

  • Effektiv planlegging og bedre rutiner for produktbytte muliggjør økt kompleksitet i produktporteføljen uten å miste verdifull produksjonstid eller økning i varelager. Dette resulterer også i økt kvalitet og leveransepresisjon.
  • Avansert teknologi og autonome systemer kan legge til rette for en større fleksibilitet i produksjonen.

Styrket kultur

Selv om økt lønnsomhet, stabilitet og fleksibilitet er kritiske resultater og enklere å måle, mener vi at forbedringen av kultur burde vurderes som en av de aller største gevinstene. Forvent en organisasjon med positivitet og stolthet for det de gjør, samtidig som at HMS-resultat forbedres. Forvent også en organisasjon som er klar for kontinuerlig forbedring og som leverer på målene i lang tid fremover.

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

  • Ole Christian  Elstad
    Contact me
Toggle search
Toggle location