Markeds- og produktkompleksitet i verdikjeden er to av de største utfordringene industriselskaper står overfor, og for å møte disse utfordringene er det avgjørende med planleggingsprosesser, systemer og data og analyse som legger til rette for fleksibilitet og kort responstid.

Gjennom BearingPoints helhetlige tilnærming til planlegging vil vi avdekke gapet mellom hvordan kunden planlegger i dag og hvordan den bør planlegge i fremtiden. Videre vil vi bistå kunden med å utforme og implementere ny planleggingsstruktur, finne systemløsninger som best passer kundens krav, samt skape forretningsverdi gjennom avansert analyse.

Rammeverk for å møte markeds- og produktkompleksitet

BearingPoint sin tilnærming til helhetlig planlegging

I vår tilnærming til planlegging er det fokus på tre områder: planleggingsstruktur, IT og system samt data og analyse.

1. Planleggingsstruktur
For å tilpasse tjenestetilbudet til den enkelte kunde vil vi først gjennomføre en modenhetsvurdering for å avdekke gapet mellom dagens planlegging og hva som er verdensledende praksis. Deretter vil vi med utgangspunkt i modenhetsvurderingen og kundens målbilde lage en strategi for hvordan kunden skal implementere en fremtidsrettet og helhetlig planleggingsstruktur. Til slutt vil vi bistå kunden med å iverksette ny planleggingsstruktur, hvor fokuset på endringsledelse og opplæring av organisasjonen er avgjørende for å lykkes.

2. IT og System
Gjennom modenhetsvurderingen og definert målbilde vil vi avdekke hva som er kundens behov for planleggingssystem, og basert på dette søke etter standardiserte løsninger i markedet. BearingPoint er ikke bundet til systemleverandører, og vil dermed søke bredt i markedet etter standardløsninger, fremfor å utvikle spesialløsninger som er utfordrende å vedlikeholde og driver kostnader.

3. Data og analyse
For å sørge for at data og analyse støtter opp om planleggingen og kundens forretningsmål vil BearingPoint bruke sitt verdi-til-data-rammeverk. Dette innebærer at vi tar utgangspunkt i kundens forretningsmål for å fastslå hvilken innsikt man trenger, noen som igjen avgjør hvilken analytisk tilnærming som skal benyttes - maskinlæring, kunstig intelligens, statistisk modellering eller optimering. Den analytiske tilnærmingen vil til slutt bestemme hvilken data det er behov for og hvordan denne skal struktureres.

Tre hovedområder for en helhetlig planlegging
 

Eksempler på prosjekter vi leverer

 • Ende-til-ende-planlegging
 • Salg og operasjonell planlegging (S&OP)
 • Distribusjons- og ressursplanlegging (DRP)
 • Etterspørselsstyring
 • Produksjons- og programplanlegging
 • Planlegging av lagerbeholdning
 • Analyse og overvåking i verdikjeden

Planleggingshierarkier i operasjonelle industrier

Eksempel på problemstilling: ende-til-ende-planlegging i biologisk produksjon

For biologisk produksjon (kylling, gris, storfe og laks) kan verdikjeden karakteriseres av en push-strategi fram til slakt/logistikkterminal, mens verdikjeden videre frem til kunde best beskrives av en pull-strategi, hvor distribusjonen baseres på faktiske ordrer. Årsaken til denne push-pull-dynamikken kan forklares med at det tar relativt lang tid å produsere et slakteklart dyr, samtidig som produktene selges ferskt og dermed ikke kan lagres lenge. Den lange produksjonssyklusen fram til slakt utelukker en ren pull-strategi i form av at produksjonen ikke kan starte når kunden plasserer ordren, mens en ren push-strategi utelukkes som følge av at produktet må konsumeres i løpet av få dager. Kompleksiteten i planleggingen kompliseres ytterligere på grunn av bi-produkter som må selges (push) og biologisk variasjon.

 

Figur: Forenklet visualisering av verdikjeden fra biologisk produksjon til kunde

Hva en push-pull-strategi innebærer for den praktiske planleggingen kan variere noe avhengig av hvilken biologisk produksjon det er snakk om. Den vanligste praksisen er at push-siden av verdikjeden produserer etter langsiktige etterspørselsprognoser, mens pull-siden produserer basert på faktiske ordrer.

Hvor god vareflyten er gjennom verdikjeden er avhengig av kvaliteten på etterspørselsprognosene, om salg og logistikk har klart definerte tidshorisonter for når man kan gjøre endringer, samt om ulike ledd i verdikjeden –slakt/videreforedling, transport og logistikkterminal – har kapasitet til å møte etterspørselsprognosen og faktiske ordrer. I hvilken grad man har en ende-til-ende-planlegging som leverer på dette er avhengig av de teknologiske løsningene som er implementert, om selskapet har kompetanse til å bruke disse løsningene, og ikke minst om planleggingsorganisasjonen har mandat til å finne og orkestrere gode løsninger på tvers av verdikjeden.

Interessert i å høre mer om hva BearingPoint tilbyr innen verdikjedeplanlegging? Kontakt våre eksperter i dag!

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

 • Ole Christian Elstad
  Contact me
Toggle search
Toggle location