Vi hjelper deg med organisering, utvikling- og ledelse av anskaffelsesfunksjonen, digitalisering og gjennomføring av anskaffelser

I et stadig skiftende marked preget av store endringer og økte forventninger fra både kunder og myndigheter, står de fleste virksomheter overfor en rekke utfordringer knyttet til anskaffelser og forsyningskjede. En velfungerende anskaffelsesfunksjon har blitt helt avgjørende for at bedrifter kan møte de økte kravene til bærekraft, etterlevelse av regelverk, risiko og kontroll i verdikjeden, sikkerhet og rapportering.

Hvordan kan vi effektivt lede anskaffelsesområdet for å opprettholde vekst og sikre konkurransekraft i dagens uforutsigbare omgivelser?

I BearingPoint spesialiserer vi oss på innovative anskaffelsesstrategier, digital transformasjon og effektiv gjennomføring av prosesser. Vi vet hvordan du kan bruke systemer, maskinlæring og kunstig intelligens til å automatisere oppgaver og bidra til å forstå fremtidige behov, planlegge, overvåke og frigjøre tid til å styre og lede. 

Våre tjenester omfatter utvikling og organisering av innkjøpsfunksjonen, kategoriledelse og -styring, utvikling av sourcing- og anskaffelsesstrategier, leverandørstyring og oppfølging, behovsanalyse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser, samt kontraktstyring og gevinstrealisering. Vi leverer målbare resultater som hjelper virksomheter å møte krav og reguleringer, og styrker deres evne til å håndtere risiko og øke verdiskapingen gjennom et gjennomgående fokus på bærekraft, risikostyring og sirkularitet.

Vi leverer verdi til kunden

Våre tjenester

Strategisk innkjøpsledelse  

Vi bistår med strategisk anskaffelsesrådgivning, tverrfaglig organisering, markedsrettede strategier og leverandørstyring for å skape langsiktige løsninger. Vårt mål er å bidra til bærekraftige løsninger som understøtter din virksomhets bærekrafts- og vekstmål, ved å fremme sirkulære løsninger og sette søkelys på reduksjon av karbonavtrykk i verdikjeden.  

Digitalisering av innkjøpsfunksjonen 

Vi bistår med effektivisering og automatisering av innkjøpsprosesser for å oppnå gode digitale ende-til-ende løsninger. Med vår ekspertise innen teknologianvendelse utforsker vi potensialet innen maskinlæring og kunstig intelligens, og vi utnytter mulighetene som ligger i å anvende eksisterende data for å ta datadrevne og automatiserte beslutninger. Dette sikrer bedre effektivitet og kontroll i din verdikjede. 

Operativ anskaffelsesbistand 

Gode anskaffelser krever grundige forberedelser, planlegging, kartlegging og analysekapasitet, sammen med gjennomføringsevne og kompetanse for å lykkes med kontraktsinngåelse og etterlevelse. Vi bistår med operativt anskaffelsesarbeid, gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av leveranser og effekter, sammen med effektiv bruk av teknologi.

Utvalgte suksesshistorier

Rammeavtale for IT-utstyr 

Ved å anvende BearingPoints tilnærming, med en grundig behovsanalyse og verifisering av kundens behov, ble det tatt frem en ny helhetlig prosess for anskaffelse av IT-utstyr. Dette inkluderte strategi, virkemidler og retningslinjer for å fremme bærekraft og sirkularitet gjennom bestilling-til-betaling-prosessen og en gjenbruks- og gjenvinningsprosess. Kunden forbedret kontrollen over forbruket og overholdelsen av retningslinjene. Forventede årlige besparelser er 25 tonn CO2 og en 20 % reduksjon i kostnader, samtidig som sporbarhet, etterlevelse og rapportering ble forbedret.  

Kategoristrategi og -ledelse 

Selskapets anskaffelsesstrategi ble oppdatert til å inkludere kategoristyring- og ledelse som en sentral del av strategien. Den største utgiftskategorien for kunden, transport, ble prioritert først gjennom etablering av strategisk retning og mål for kostnadsbesparelser basert på analyse av distribusjon og kostnadsbase. Med BearingPoints gjennomprøvde tilnærming ble det opprettet en kategoristrategi, et tverrfaglig kategoriteam, tiltaksplaner og standardiserte kontrakter. Vi gjennomførte en grundig kartlegging av nødvendige systemkapabiliteter for å støtte kategoristrategien og utarbeidet planer som var tilpasset markedet og kundens behov. Dette muliggjorde datadrevne beslutninger, etablering av langsiktige partnerskap og redusert behov for ad-hoc-oppgaver i organisasjonen. 

Kontakt våre eksperter

Har du spesifikke spørsmål om dine innkjøps- og anskaffelsesinitiativer? Ta gjerne kontakt med våre eksperter for personlig og skreddersydd veiledning tilpasset dine behov.

Ta kontakt

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

  • Bjørn Johansen
    Contact me