Toggle search
Toggle location

I spåren av finanskrisen har tillsynsmyndigheter överväldigat banker och försäkringsbolag med rapporteringskrav. Målet är att vara helt säker på att skattebetalarna aldrig mer kommer att uppmanas att lösa ut banker som är "för stora för att misslyckas". Tidsramar för rapportering har pressats till veckor istället för månader, och informationsbehovet har blivit mer granulär då krisen exponerade behovet av hög kvalitet, jämförbara och aktuella uppgifter om det globala finansiella nätverket.

Enligt vår studie kan strävan och arbetet med att återupprätta förtroendet för det finansiella systemet vara bortkastat om den historiska modellen för rapportering - genom fördefinierade mallar - inte skrotas och ersätts med ett modernt, digitalt förhållningssätt till övervakning och tillsyn. Processen har flyttats online under de senaste åren men metoden är fortfarande mallbaserad. Detta menar studiens författare är ineffektivt och hindrar regleringsmålen att säkerställa stabila banker. Den nuvarande metoden möjliggör inte den hastighet som behövs för korrekt och stabil tillsyn.

Österrike använder ett nytt banbrytande tillvägagångssätt som bygger på indata i stället för utdata med en mjukvaruplattform som överbryggar gapet mellan landets centralbanks IT-system, Oesterreichische Nationalbank (OeNB) och huvuddelen av landets banker. Denna mjukvaruplattform fungerar som en buffert som automatiskt kan "få tag i" data från Österrikes banker och lagra den för inspektion av centralbanken när behov uppstår. Det möjliggör samtidigt för bankerna att behålla kontrollen över sin kommersiellt känsliga information.

BearingPoint intervjuade Dr Johannes Turner, direktör, generaldirektoratet för statistik vid Oesterreichische Nationalbank (OeNB), för att ta reda på mer om den nya modellen, som utvecklades som ett resultat av ett nära samarbete mellan landets banker och centralbanken. Dr Johannes Turner säger: "Den säkerställer mer konsekvent information av högre kvalitet. Den stora fördelen för bankerna är att de inte belastas med problemet att fylla i mallar för många olika områden vid många olika tillfällen. De sparar också kostnader att dela och centralisera processen."

BearingPoint talade också med Patrick Hoedjes, chef för Oversight and Operations vid Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), om att förändra hela det europeiska rapporteringssystemet för försäkringsbolag och banker till en input-baserad datamodell liknande den som prövas i Österrike. Patrick Hoedjes säger: "Jag tror att det finns en medelväg. Den österrikiska modellen går längre eftersom det är integrerat i en enda institution. Branschen kan alltid ta ett sådant initiativ, men du riskerar att förlora en del av styrningen. Så småningom tror jag rapporteringskrav kommer att bli som en datakub, men hur det fungerar återstår att se."

Författarna till studien hävdar att, medan ökad harmonisering och standardisering av övervakning i Europas finansiella tjänstesektor är ett viktigt steg i rätt riktning, är en mikro-reglerad miljö baserad på tidigare metoder överväldigande för branschen.

Jürgen Lux, Partner Financial Services på BearingPoint och medförfattare till studien, säger: "Det är rätt att tillsynsmyndigheterna bör kunna kräva uppgifter oftare och med mer granularitet från organisationer som skulle kunna utgöra en systemrisk, men den nuvarande ramen för rapportering blir allt dyrare och mer tidskrävande för banker och försäkringsbolag. "

Dr. Maciej Piechocki, Partner Financial Services på BearingPoint och medförfattare till studien, tillägger: " Tillsynsmyndigheterna och branschen måste komma överens om en vettig avgränsning i tillsyn och utbyte av information och statistik för att minska rapporteringsbördan och samtidigt förbättra insyn och öppenhet av uppgifterna."

 

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652