Organisationsutveckling grundar sig dels i att vidareutveckla den befintliga verksamheten, men också på att ifrågasätta rådande processer och utforska nya riktningar. De mest effektfulla förändringarna sker oftast när båda dessa aspekter kombineras, genom att integrera organisationens erfarenheter med nya möjligheter, till exempel inom teknik. BearingPoint har genom sin erfarenhet av att stödja offentliga organisationer i deras förändringsarbete identifierat fyra möjligheter inom automation som kan stärka kommunernas förmåga att uppnå sina mål. Här beskriver vi den första. 

Chat GPT revolutionerar den offentliga sektorn genom utökad automatisering och effektivitet

Vid årsskiftet lanserade OpenAI sin virtuella assistent, Chat GPT, vilket innebar ett paradigmskifte för hur AI kan användas både i privata och professionella sammanhang. Diskussioner om artificiell intelligens har länge förts inom den offentliga sektorn, men har hittills varit begränsade till utredningar och arbeten som belyser dess potential, etiska och regulatoriska begränsningar och initiala pilotprojekt. I och med lanseringen av Chat GPT kan sektorn nu uppleva den praktiska nyttan av att utföra offentliga tjänster med stöd av artificiell intelligens och därmed på ett mer effektivt sätt översätta, sammanställa och analysera material. 

Utmaning att navigera potential och risker

Antalet applikationer som utnyttjar Chat GTPs API fortsätter att öka och användningsområdena som baseras på AI blir allt fler. Inom den kommunala sektorn kommer Chat GPT att revolutionera all form av textproduktion, och förenkla allt arbete som inbegriper förberedelser, anteckningar, prioriteringar, kvantitativ analys, kommunikation och framställning av underlag och rapporter. Breda kategorier av medarbetare inom kommunal verksamhet har redan idag möjligheten att göra sin vardag enklare och mer effektiv.

Samtidigt som stor potential möjliggörs är det viktigt att påpeka att användningen av Chat GPT innebär risker relaterade till GDPR och IT-säkerhet. OpenAI som driver Chat GTP rekommenderar att inte använda känslig data i modellen eftersom att data från interaktionen med modellen lagras.

I april föreslog EU kommissionen EU:s ett omfattande regelverk för AI. Enligt förslaget ska AI-verktyg klassificeras efter risknivåer som innebär olika nivåer av krav på reglering. När regelverket antagits kommer det innebära nya krav på efterlevnad för offentliga organisationer, bl.a. krav på transparens kring texter framtagna med stöd av generativ AI och krav på ökad säkerhet kring högrisk-system som nyttjar AI. 

Säkerställ att det används på ett tryggt och ansvarsfullt sätt

Baserat på vår erfarenhet så är framgångsrika organisationer inom den offentliga sektorn de som uppnår en balans mellan att utnyttja artificiell intelligens för att effektivisera och automatisera arbetsuppgifter, samtidigt som de tar ansvar och hanterar riskerna det innebär.

AI-revolutionen är här och det kommer därför vara utmanande att få personer som har börjat utnyttja dess potential att sluta. Fokus bör istället ligga på att säkerställa att det används på tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vi rekommenderar kommuner att genomföra följande aktiviteter:

  • Utvärdera hur användande av Chat GPT förhåller sig till GDPR och organisationens IT- och datasäkerhetspolicys.
  • Utbilda medarbetare i möjligheter och riskerna med att använd Chat GPT.
  • Utvärdera effektiviseringspotentialen i användandet av Chat GPT samt inom vilka områden den bäst kan utnyttjas.
  • Utvärdera arbetsprocesser där Chat GPTs API används i tandem med ex. RPA, verksamhetssystem och andra AI-drivna tjänster för att ytterligare automatisera och förenkla vardagen för kommunala medarbetare.  

Här kan du även läsa mer om ytterligare möjligheter inom automation som kan stärka kommunernas förmåga att uppnå sina mål.

  1. Regeringens ändringar i kommunallagen möjliggör automatiserat beslutsfattande inom kommunal sektor
  2. Nya möjligheter att minska felaktiga utbetalningar inom den offentliga förvaltningen
  3. Effektiv automatisering inom offentlig verksamhet – Utveckling och utvärdering av automationsinitiativ

 

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.