Organisationsutveckling grundar sig dels i att vidareutveckla den befintliga verksamheten, men också på att ifrågasätta rådande processer och utforska nya riktningar. De mest effektfulla förändringarna sker oftast när båda dessa aspekter kombineras, genom att integrera organisationens erfarenheter med nya möjligheter, till exempel inom teknik. BearingPoint har genom sin erfarenhet av att stödja offentliga organisationer i deras förändringsarbete identifierat fyra möjligheter inom automation som kan stärka kommunernas förmåga att uppnå sina mål. Här beskriver vi en av dem som handlar om att minska felaktiga utbetalningar inom den offentliga förvaltningen.

Nya möjligheter att minska felaktiga utbetalningar inom den offentliga förvaltningen

Felaktiga utbetalningar (FUT) och välfärdsbrott har varit i fokus inom den offentliga förvaltningen de senaste åren på grund av bland annat utredningar från KUT-delegationen, BRÅ, IAF, ESV och SKR. Enligt utredningarna utgör FUT en betydande andel av de utförda utbetalningarna.

Flera kommuner har sjösatt arbeten för att minska FUT

Flera kommuner har granskat sina utbetalningar, främst inom Försörjningsstöd, och tillsatt särskilda FUT-grupper för att identifiera, återkräva och eventuellt polisanmäla personer som sökt felaktiga utbetalningar. Initiala erfarenheter från dessa grupper är att de felaktiga utbetalningarna kan vara betydande. Därutöver kommer en ny utbetalningsmyndighet med syftet att minska FUT från utbetalande myndigheter att grundas och inleda sin verksamhet under 2024. Välfärdsbrott har även de senaste åren lyfts fram som ett fokusområde i regleringsbrev till flera myndigheter.

Felaktiga utbetalningar kan identifieras genom en metodik baserad på processanalys och stickprov

Om även oavsiktliga fel inkluderas kan den totala mängden felaktiga utbetalningarna uppgå till så mycket som 10 procent av genomförda utbetalningar. Samtidigt är vår erfarenhet att en stor del av de felaktiga utbetalningarna kan identifieras genom en metodik baserad på processanalys och stickprov. Åtgärderna för att sedan hantera bristerna kan vara så enkla som check-listor och handläggarutbildningar för att minska handhavandefel, eller mer komplicerade som dataanalys för att fånga bidragsrelaterad brottslighet genom samordning av flera informationskällor.  

Vi rekommenderar kommuner att genomföra följande aktiviteter:

  • Genomföra stickprov av de vanligast förekommande utbetalningar för att uppskatta storleken på FUT i er organisation.
  • Utföra processanalys för att identifiera varför eventuella fel uppstår samt vilka åtgärder som har störst motverkande effekt.
  • Undersöka hur automation och data-analys kan nyttjas för att systematiskt identifiera FUT.
  • Sätta mål för hur återbördade medlen skulle kunna återinvesteras in i verksamheten för att skapa ett systematiskt och inkluderande arbete med felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.

Här kan du även läsa mer om ytterligare möjligheter inom automation som kan stärka kommunernas förmåga att uppnå sina mål.

  1. Chat GPT revolutionerar den ofentliga sektorn genom utökad automatisering och effektivitet
  2. Regeringens ändringar i kommunallagen möjliggör automatiserat beslutsfattande inom kommunal sektor
  3. Effektiv automatisering inom offentlig verksamhet – Utveckling och utvärdering av automationsinitiativ

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.