Organisationsutveckling grundar sig dels i att vidareutveckla den befintliga verksamheten, men också på att ifrågasätta rådande processer och utforska nya riktningar. De mest effektfulla förändringarna sker oftast när båda dessa aspekter kombineras, genom att integrera organisationens erfarenheter med nya möjligheter, till exempel inom teknik. BearingPoint har genom sin erfarenhet av att stödja offentliga organisationer i deras förändringsarbete identifierat fyra möjligheter inom automation som kan stärka kommunernas förmåga att uppnå sina mål. Här beskriver vi en av dem som handlar om hur regeringens ändringar i kommunallagen möjliggör automatiserat beslutsfattande inom kommunal sektor.

Regeringens ändringar i kommunallagen möjliggör automatiserat beslutsfattande inom kommunal sektor

Under en längre tid har det pågått utredningar angående möjligheten att delegera beslutsfattandet inom offentliga ärendeprocesser till automatiserade funktioner. Hittills har det varit oklart vilka kommunala processer som kan automatiseras på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning.

Möjlighet att fullt utnyttja automation för ärendehantering

Regeringen har emellertid nyligen gjort ändringar i kommunallagen (2017:725) som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslut till automatiserade beslutsfunktioner. Dessa ändringar innebär att kommunsektorn nu har samma möjlighet till automatiserat beslutsfattande som redan finns inom den statliga förvaltningen. Detta beslut bör innebära att redan utvecklade automationer utvecklade genom ex. Robotic Process Automation (RPA), AI och machine learning (ML) och inom IT-systemens funktionalitet nu kan nyttjas fullt ut utan rättslig osäkerhet för att automatisera hela ärende- och stödprocesser.

Alla kommunala processer där det finns tydliga beslutsparametrar kan nu automatiseras

Vi anser att en vinst av lagändringen är att automation som nu har genomförts i kommunala ärendehanteringsprocesser nu kan få lagligt stöd men att den stora vinsten ligger i att alla kommunala processer där det finns tydliga beslutsparametrar nu kan automatiseras. Till exempel kan ansökningar om trygghetslarm, elevstöd, skolskjuts, matdistribution, VA-anslutning och installation av eldstäder nu automatiseras och producera omedelbara beslut till stor nytta för innevånarna. Vid genomförandet av dessa automatiserade processer är det dock viktigt att säkerställa att de uppfyller de juridiska kraven enligt förvaltningslagen för möjlighet till överklagan. Nytta i termer av kostnads- och tidsbesparingar för verksamheten förväntas därför vara omedelbara och betydande.

BearingPoint rekommenderar kommuner att genomföra följande aktiviteter:

  • Utvärdera och prioritera verksamhetens processers möjlighet till automatisering utifrån legala krav samt tillgång till beslutsparametrar.
  • Undersök de tekniska möjligheter för automation direkt i berörda verksamhetssystem och utforma därifrån en gemensam plan för hur arbetet med automatisering ska bedrivas.
  • Genom för pilotstudier kring utökad automation med stöd av RPA/IA (intelligent automation)

Här kan du även läsa mer om ytterligare möjligheter inom automation som kan stärka kommunernas förmåga att uppnå sina mål.

  1. Chat GPT revolutionerar den offentliga sektorn genom utökad automatisering och effektivitet
  2. Nya möjligheter att minska felaktiga utbetalningar inom den offentliga förvaltningen
  3. Effektiv automatisering inom offentlig verksamhet – Utveckling och utvärdering av automationsinitiativ

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.