Om Region Skåne

Region Skåne är den tredje största hälso- och sjukvårdsregionen i Sverige. Regionen har ca 35 000 anställda, sjukhus på 10 orter samt 165 vårdcentraler.

Tekniska förberedelser inför byte av vårdinformationssystem

Vid denna tidpunkt hade Region Skåne initierat upphandlingen av ett modernt och enhetligt vårdinformationssystem. Region Skåne var medvetna om att det nya systemet skulle innebära en transformation av IT-landskapet, men var i behov av att detaljera vilka förberedelser och justeringar som skulle krävas avseende IT-landskapet för att säkerställa ett lyckat införande och en hög grad av effekthemtagning.

Teknisk ekosystemanalys omfattande 12 delområden

Region Skåne och BearingPoint delade upp arbetet i 12 områden: Applikationer, Integrationer, Informatik, Rapporter & Analytics, IT-klienter, Nätverk, IT-säkerhet, IT-organisation, IT-processer, Projektportfölj, Medicinsk Teknik och Fastigheter. För varje område identifierades en ansvarig Region Skåne-person, som fick tilldelat konsultstöd och expertkompetens för att ta fram en strategi. I en första månadslång fas formulerade varje område hypoteser och kärnfrågeställningar att besvara. Därefter genomfördes intervjuer, analys och workshops för att besvara alla frågor och hypoteser i ca 2 månader. Slutligen sammanställdes rekommendationer i form av konkreta projekt med kostnadsestimat, vilket varje område presenterade för IT-ledningen.

Detaljerad strategi dokumenterad och förankrad internt

Region Skåne fick en tydlig bild av vilka brister som fanns i IT-landskapet, vilka områden som var prioriterade för att säkerställa ett lyckat införande av det nya vårdinformationssystemet, och estimerad resursåtgång för att åtgärda dessa. Varje område formulerade en tydlig strategi nedbruten i konkreta projekt och rekommendationer med prioriteringar, resurs- och kostnadsestimat för respektive delområde. Genom att involvera nyckelpersoner och förankra strategin i organisationen i ett tidigt skede, blev ägarskapet i linjen starkt och implementering av handlingsplanen kunde påbörjas omgående. Strategin dokumenterades också fullödigt i en rapport uppdelad på de tolv områdena.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Region Skåne eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Analys av tekniska förutsättningar för införande av ett modernt vårdinformationssystem 826.76 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

Toggle master download
Toggle search
Toggle location