Gemensamt journalsystem gav ökad patientsäkerhet för Tiohundra

Om Tiohundra

Vårdbolaget Tiohundra sköter både hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. Bolaget ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Tiohundra och kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ett unikt samarbete för att skapa en bättre hälsa, vård och omsorg som kallas Norrtäljemodellen.

Olika journal-system var en risk för patientsäkerheten

Tiohundra stod utanför den landstings-gemensamma installationen av journal-systemet TakeCare. Tiohundras vårdenheter kunde därför inte läsa journaler från de andra sjukhusen inom länet – och vice versa. Det medförde en ökad patientsäkerhetsrisk, skapade onödigt administrativt arbete för personalen och fördubblade kostnaderna för IT-utveckling. För Tiohundra var också beslutet att gå in i den gemensamma lösningen TakeCare ett viktigt steg mot den framtida övergången till Stockholms läns landstings förändringsprogram Framtidens vårdinformationsmiljö.

Förstudie gav välgrundade beslut och effektiv konsolidering

BearingPoint genomförde initialt en förstudie för att undersöka vilka aktiviteter en konsolidering skulle kräva. Förstudien undersökte också vilka konsekvenser en konsolidering skulle ge, både rent tekniskt, men också ur ett verksamhetsperspektiv. Ett beslutsunderlag i form av ett business case togs fram och en plan för genomförandet av konsolideringen. BearingPoint drev konsolideringsprojektet i nära samarbete med verksamheten för att tidigt kunna identifiera risker, verksamhetsanpassa och förankra. För att göra det enkelt för Tiohundras personal att få tillgång till tidigare journalinformation genomfördes också teknisk utveckling med flera beroenden i TakeCare.

Ökad patientsäkerhet och minskad förvaltning

Tiohundra anslöts i februari 2017 till TakeCare Stockholms läns landsting (SLL). Numera har Tiohundras vårdenheter tillgång till vital journalinformation från de andra sjukhusen inom länet – och vice versa. Konsolideringen förväntas ge stor nytta för patienter, Tiohundra och SLL då patientsäkerheten ökar genom gemensam journalföring inom hela området. På landstingsnivå har konsolideringen lett till en enklare IT-miljö, underlättad förvaltning samt möjliggjort samordning av drift- & utvecklingskostnader.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Tiohundra eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Gemensamt journal-system gav ökad patientsäkerhet 1.05 MB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

We support health and social care providers in delivering better outcomes and value
Toggle master download
Toggle search
Toggle location